جنگ بیصدا و تکلیف جبهه مؤمن انقلابی

Shargh - - سياست -

محمد ایمانی:

... دلمشــغولی سرنوشــت كشور و انقلاب را داشــتن، عين شرافت اســت. وقتی طمع دشمن به برخی روحيات مديريتی معارض با فرهنگ انقلاب اســلامی را میبينيم، طبيعی است كه دغدغه پيدا كنيم يا منزجر شــويم؛ اگر كــه واجد علائم حيات انسانی و دينی باشيم. وگرنه انسانی كه كمترين ارادهای بــرای نفی منکــرات و صيانت از معروفها نداشــته باشــد، به شهادت اميرمومنان «ميت الاحياء» و «ميت بين الاحياء» اســت. اتفاقا علامت حيات و ممات يک جامعه و نخبگانش اين است كه آيا دارای حساسيت بر ســر اصول و اقــدام و عمل مبتنیبر آن هســتند يا خير؟ شــان نزول اصولگرايی راســتين و اصلاحطلبی واقعی همينجاست. در عرف و ادبيات سياسی رايج، اصولگرايی و اصلاحطلبی دو قطب متضاد همند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.