صورتمسئله چیست و حل آن کدام است؟

Shargh - - سياست -

محمدکاظــم انبارلویی:

... آيا واقعــا بنا به آنچه كه آقــای خوئينیهــا میفرمايند مشــکل حضرات زاويهداشــتن با ولیفقيه و نقد نظرات ولايت است؟ آيا بحث محدود اســت بــه اينکه عــدهای از فقها نقد نظــر ولیفقيه را خلاف شــرع و حرام میدانند و عــدهای ديگر از فقها آن را حــرام نمیدانند؟ مثلا آشــوب 18 تير 78 كه به بهانه دفاع دانشــجويان از آقای خوئينیها و مخالفت با توقيف روزنامه ســلام به مديرمسئولی وی شروع شد و از جنبش ملوس و منوچ برای سرنگونی نظام سر برآورد، آيا اين شورش و اعتراض را میتوان نقد نظرات ولیفقيه خواند؟ آيا اين زاويهداشتن با ولیفقيه بايد سر از محاربه با نظام و مــردم درآورد و حمله و غارت مغازهها و آســيب به اموال عمومی و دولتی را بههمراه داشته باشد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.