نفس جلسه دیدار روحانی با فرماندهان سپاه خوب بود

سخنگوی دولت:

Shargh - - سياست -

شــرق:

ســخنگوی دولت روز گذشــته در نشســت خبری هفتگی خود در پاســخ به خبرنگار «شــرق» دربــاره نامــه بيــش از 70 اقتصــاددان در موضوع کابينه دوازدهم و اينکه برخــی اصلاحطلبان نيز از چينش کابينه و انتخاب مجدد وزير کشــور ناراضی هســتند، گفت: «درباره اعضای کابينــه نفيا و اثباتا اظهارنظرهايــی صورت میگيرد و چه خوب اســت که هيچکس هيچ چيــزی را فروگذار نمیکند و اين باعث میشود رئيسجمهور با اشراف کامل تصميم خود را بگيرد. در اقتصاد نظرات متفاوتی وجود دارد و هرچند هدفشــان يکی است؛ اما راههای مختلفی ارائه میشــود. ما برای همه نظــرات احترام قائليم و رئيسجمهور نظرات مختلف را میشــنود که اين باعث میشــود ترکيــب بهتری بــرای کابينه چيده شــود». محمدباقر نوبخت، درباره ديدار فراکسيون اميد با رئيسجمهور و مطرحشــدن ســهمخواهی از ســوی گروهــی برای کابينــه آينده، عنــوان کرد: «رئيسجمهور با هر ســه فراکسيون شکلگرفته در مجلس ديدار داشته است و اصلا اين واژگان سخيف درست نيست. همه میآيند و نظراتشان را میگويند و چقدر خوب اســت که رئيسجمهــور حرفها را میشــنود». او در پاسخ به اين ســؤال که آيا ممکن است دولت طرح تفکيک وزارتخانهها را پس بگيرد، عنوان کرد: «چرا پس بگيريم؟ درحالیکه کميسيون اصلی و بعضــی کميســيونها آن را تأييد کردهاند. البته ممکن اســت اين طرح به آغاز دولت دوازدهم نرسد ». نوبخت، همچنين درباره ديدار رئيسجمهور و فرماندهان سپاه گفت: «من هنوز فرصت نکردهام که از آقای رئيسجمهور بشــنوم چه مباحثی در اين ديدار مطرح شــده؛ اما نفس جلســه بسيار خوب و مناسب بوده و بدونترديد برای انجام کارهای بزرگ در کشــور علاوه بر همکاری بين قوا، نهادها هم بايد در کنار هم باشــند ». او در پاسخ به اين سؤال که چه کارهايی برای وحدت بين قوا صورت گرفته اســت، عنــوان کرد: «رئيسجمهور با رؤســای قــوه مقننه و قضائيه همواره جلســاتی برگــزار میکند و در اين جلسات مطالبشــان را با هم مطرح میکنند. ضمن اينکه در جلسات شــورایعالی امنيت ملی رؤسای هر ســه قوه حضور دارند و ازجمله در جلسه شنبه گذشته درباره مسائل اساسی کشور رايزنی شد.»

مدارک قرارداد توتال بــرای رئیس قوه قضائیه فرستاده شده است

او در پاســخ به ســؤالی دربــاره عملکرد هيئت هفتنفره نظارت بر قرارداد توتال يادآور شــد: «اين هيئت متشکل از دو رئيس کميسيون برنامه و انرژی مجلس، دادســتان کل کشــور، وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزی، رئيس ســازمان برنامه و بودجه و وزير نفت اســت که تا الان دو جلســه برگزار شده و دوستان بهويژه در قوه قضائيه علاقه داشتند که اين جلسه تمديد شــود و بههميندليل يک هفته ديگر هم تمديد شده است .»

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.