«نگاه» ایرانی در لوکارنو

Shargh - - سينماي جهان -

بهنــاز شــیربانی: فیلم کوتــاه نگاه تنهــا نماینــده ســینمای ایــران در هفتادمین جشــنواره فیلــم لوکارنوی ســوئیس خواهــد بود. ایــن فیلم به کارگردانی فرنوش صمدی، نویسندگی علی عســگری و فرنــوش صمدی و تهیهکنندگی پوریا حیــدریاوره که در سکوت خبری ســاخته شده، نخستین اکران جهانیاش را در این جشــنواره تجربه خواهد کرد. نــگاه فیلم دوم صمــدی درباره زنی اســت که در راه بازگشــت به خانهاش متوجه اتفاقی در اتوبوس و درگیر اتفاقاتی میشود. فرنوش صمدی نقش اول فیلمش را به مرضیه وفامهر ســپرده است و در کنار او بازیگرانــی مانند امیررضا رنجبران، پــدرام انصــاری، صفــورا کاظمپور، مهرداد محمدی، کیانا اســدی و بابک کریمی ایفای نقــش میکنند. صمدی ســال گذشــته نیز فیلم ســکوت را که به طور مشــترک با علی عسگری، کارگردانی کرد، در بخش اصلی مسابقه جشنواره کن داشت. به بهانه حضورش در هفتادمین جشنواره فیلم لوکارنو با او گفتوگوی کوتاهی کردیم.

شــما یکــی از کارگردانهای جوان ســینمای ایران هســتید که تاکنون در جشــنوارههای معتبری حضور داشتهاید، درباره پروژه اخیر و اقبال جشنوارههای جهانی نسبت به فیلم صحبت کنید؟

فیلم کوتاه «نــگاه» دومین تجربه مــن در زمینه کارگردانی هســت. این فیلم در ایران فیلمبرداری شده. اصولا من دوســت دارم در هــر کار جدیدی خودم را به چالش بکشم. در این فیلم هم کارکردن با بازیگران حرفهای مثل خانم مرضیه وفامهــر و بابک کریمی برای من یکی از چالشهای جدید بود که بســیار جالب بود. درباره راهیافتن فیلم به جشنواره لوکارنو طبیعتا خیلی خوشحالم و همانطور که شما اشاره کردید، تا امروز اقبال خوبی نســبت به فیلم صــورت گرفته و امیــدوارم این اقبال خوش ادامه داشته باشد و دست پر به کشورم برگردم.

چــرا قبل از نمایــش در ایران حضور جهانی را تجربه کرد؟

مراحل فنی فیلــم بهتازگی تمام شــده اســت و جشــنواره داخلیای هم قبل از جشــنواره لوکارنــو برگزار نمیشود، البته ما فیلم را برای جشن خانه ســینما و جشــنواره فیلم کوتاه تهران ثبتنام کردیم و امیدوارم در این دو جشــنواره داخلی هم فیلم «نگاه» حضور داشته باشد و از طرف جشنواره داخلی مــورد بیمهری واقع نشــود. طبعا دوســت دارم فیلــم را با حضور همه عوامل در ایران تماشا کنم.

تجربه شما در فســتیوالهای خارجی کم نیست. از نگاه مخاطبان خارجی، ســینمای اجتماعی ایران چه شکل و شمایل و چه جایگاهی دارد؟

خوشــبختانه در برهــه زمانیای هســتیم که میتوانم بهجرئت بگویم هیــچ فســتیوالی در دنیا نیســت که دستکم یک فیلم کوتاه یا بلند از ایران نداشته باشد و این نشانه بسیار خوبی براي ســینمای ماســت و به نظر من، مخاطبان جهانی بیشــتر منتظر دیدن فیلمی از ایــران هســتند. البته فقط حضورداشتن در جشنواره چه خارجی و چــه داخلی دلیل بــر خوببودن و بدبودن یک فیلم نیســت. چیزی که از حضور گسترده ســینمای ایران در دنیا میتوان متوجه شــد، این است که ما در زمینــه قصهگویــی بهویــژه از نوع اجتماعی موفقتر از سینمای تجربهگرا هستیم.

ادامه حضــور بینالمللی فیلم چگونه خواهد بود؟

معمولا وقتی فیلمی برای نخستین بار در یک جشنواره جهانی به نمایش گذاشــته میشــود، کمــی نگاهها به فیلــم ویژهتر میشــود. مثــلا پیش از اکــران تعــداد زیادی ایمیــل از طرف دیگر جشــنوارهها که تمایل به حضور فیلم دارنــد، دریافت میکنید. «نگاه» هم از این قاعده مســتثنا نبوده است. امیــدوارم بعد از حضــور در لوکارنو در جشــنوارههای خــوب دیگر هم به نمایــش گذاشــته شــود و نمایندهای شایسته از طرف ایران باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.