جدول2879 طراح:بیژنگورانی

Shargh - - روزنامه -

افقی:

۱- شرححال مختصر- ارزشمند- خدای دروغین ۲- مبتــلا به بیمــاری ســل- از آلات موســیقی- از وزارتخانههــای کشــورمان 3- تردیــد- مجموعــه داستانی نوشته بزرگ علوی- شــادیآفرین ۴- رها و آزاد- وســایل مورد نیاز- شــهر بندری و قدیمی نروژ ۵- آخرین غزوه پیامبر اسلام )ص(- خریداری- دستی ۶- الاســتیک- از شــهرهای گردشــگری ترکیــهضمیر غائب ۷- شــهری در اســتان اصفهان- نوعی خویشــاوندی- زنــده به آب 8- جســم و کالبد- یون منفــی 9- ذخیــره- ســوراخکردن- تخریبکننــده امــوال عمومی ۱۰- پهلوان- عقیــم و نازا- مخفیانه ۱۱- فرورفتگــی وســط شــکم- تأمینکننــده معاش افــراد خانواده- نیایشکــردن ۱۲- نصف آجر- مأمور تشــریفات صفوی- دلســردی ۱3- جانشین هنرپیشه اصلی در صحنههــای خطرناک- فرســتادن- نوعی حلوا ۱۴- دختران عرب- جلادهنده کفش- عظمت و بزرگی ۱۵- چهره- تنگه- مانع تابش آفتاب.

عمودی:

۱- سامانبخشــی- دعای بد- پســتانداری درنده و گوشــتخوار ۲- حرکتی در ژیمناســتیک- کشوری در اقیانوســیه 3- فرمان اتومبیل- باهوش- فدراســیون جهانی کشــتی ۴- روز عرب- از توابع مثلثاتی- سبک ادبــی یا هنری ۵- دوســت- قطب مثبــت- بیکس ۶- روح- هفدهمیــن ســوره قــرآن- جایــز ۷- آب هدررفته- اثر موســیقایی برای یک ارکستر- گلسرخ 8- انعکاس- راحتطلب 9- نت چهارم- میهماندار- بیماری ســیاهرگ ۱۰- اشــتباه- در مقام اســتجابت دعا گویند- درسها ۱۱- قطعی برای کتاب- درنده جنگلیاز مهمتریــن رنگهای قالی ایرانی ۱۲- کرســی واعظگوشهای در دســتگاه همایون- کناره و حاشیه ۱3- تازه و جدید- پرکردن فاصله بین آجرهای یک ســاختمانپــروردگار ۱۴- نــگاه دقیق- میزبان جــام جهانی ۱99۰ فوتبال ۱۵- شماره متن نوشته که خواننده را به پانوشت ارجاع میدهد- از پیامبران بنیاسرائیل- زنان عرب.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.