سودوکوسخت1875

Shargh - - روزنامه -

قانونهاي حل جدول سودوکو:

1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است که هیچ عددي نبايد تکرار شود. 2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نبايد تکرار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.