سودوکو 1875

Shargh - - روزنامه -

سودوکو

سودوکو Sudoku يك واژه ترکیبي ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار است و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود که به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات کشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.