واكنش ولايتي به كنارهگيري ناطق و سيدحسن خميني از دانشگاه آزاد

Shargh - - سیاست -

شــرق:

رئیس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیك مجمع تشــخیص مصلحت نظام ميگوید استعفاي شیخاکبر ناطقنوري را نپذیرفته اســت و سیدحسن خمیني هم هنوز عضو هیئت مؤسس دانشگاه آزاد است. علياکبر ولایتي که در عین حال رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اســلامي هم هســت، دیروز در حاشــیه نشست شــواري اقتصاد بنیان دانشــگاه آزاد خبر اســتعفاي سیدحســن خمینــي از عضویــت در هیئت مؤســس دانشــگاه آزاد اســلامي را تکذیب کــرد و درعین حال ضمن تأیید خبر اســتعفاي ناطق گفت از او خواهش ميکنیم استعفایشــان را پس بگیرند. او گفته اســت: آقاي سیدحسن خمیني استعفا ندادهاند و به فعالیت خود در هیئت مؤسس ادامه ميدهند.

در برخي رســانهها خبري منتشر شده بود مبني بر پاســخ حجتالاسلاموالمســلمین ناطقنوري به نامه یک عضو هیئت علمي دانشــگاه که نظــر او را درباره تغییرات پدیدآمده در دانشــگاه آزاد اســلامي پرسیده بود. در این پاسخ آمده بود: «بنده از عضویت در هیئت مؤســس اســتعفا دادهام و اصلا در جریــان آنچه در دانشــگاه آزاد ميگذرد، نیســتم و بههیچوجه در امور دانشگاه دخالت نداشته و ندارم. بنابراین آنچه در مورد این جانب گفته ميشود، بهشــدت تکذیب ميشود.» به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالله جاســبي هم ضمن تأیید استعفاي حجتالاســلام ناطقنوري از عضویت در هیئت مؤســس دانشگاه آزاد گفته است: «اما هنوز تصمیمي در این خصوص گرفته نشــده اســت. هنوز تصمیمــي مبني بر اینکه اســتعفاي وي مورد پذیرش قرار گیرد مطرح نشده است».

بعــد از انتشــار خبــر اســتعفاي ناطــق از هیئت مؤســس دانشــگاه آزاد، یک منبع نزدیک به بیت امام خمینــي هم به روزنامه جمهوري اســلامي گفته بود: «حجتالاسلاموالمســلمین سیدحسن خمیني بعد از ماجراي کنارگذاشتهشدن دکتر حمید میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد اسلامي تاکنون هیچ دخالتي در امور این دانشگاه نداشته و ندارد».

نــوه امــام در ماجراي کنارگذاشــتن دکتــر حمید میرزاده با نوشــتن نامهاي به حســن روحاني خواستار ورود او به ماجراي عزلونصبها در دانشگاه آزاد شده بود. به نظر ميرسد که هم ناطقنوري و هم سیدحسن خمیني از آنچه این روزها در دانشــگاه آزاد در جریان اســت، دلخورند. تغییراتي که منتج به فتح ســنگر به سنگر دانشگاه آزاد از سوي اصولگرایان شده و به مدد علياکبــر ولایتي اســت. فرهاد رهبر رئیس دانشــگاه تهران در دولــت احمدينژاد و از یــاران احمدينژاد به ریاســت دانشگاه آزاد منصوب شــده است. بعد از ایــن انتصاب موج تغییراتي کــه از مدتي قبل و بعد از برکناري میرزاده از دانشــگاه آزاد آغاز شده بود، شدت گرفت. فرهاد رهبر بعد از انتصابش به ســمت ریاست دانشــگاه آزاد به دیدار ابراهیم رئیســي رفت. ماجراي ناطق البته کمي با سیدحسن خمیني تفاوت دارد.

دومینوي استعفاهاي ناطق از زمان انتخابات کلید خورد؛ زماني که از ریاســت بازرسي دفتر رهبر معظم انقــلاب کنارهگیري کــرد. همان زمــان انتخابات یك مقــام آگاه به رســانهها گفته بود : «آقــاي ناطقنوري چنديپیــش با توجه به احســاس وظیفهاي که براي دفــاع از جناب آقــاي روحاني و دولت تدبیــر و امید ميکردند، تصمیم گرفتند به نفع ایشــان به سخنراني و اظهارنظر بپردازند و با توجه به اینکه ایشــان بهجد معتقدند مجموعه نهاد رهبــري که نزد مردم جایگاه والایــي دارد نبایــد ابزار دســت هیچیــک از جریانات سیاســي شود و سوءاستفاده سیاســي و جناحي از این نهاد و سایر نهادهاي انقلابي نادرست است و انتصاب خود به دفتــر مقام معظم رهبــري را در تلاقي با این دیدگاه ميدانســت، اســتعفاي خود را مدتي پیش به معظمله تقدیم کردند .»

ایــن منبــع آگاه بــه ایســنا گفتــه بــود: «حجتالاسلاموالمســلمین ناطقنــوري بــا توجه به احســاس وظیفهاي که درخصوص دفــاع و حمایت از دولــت تدبیــر و امید داشــتهاند از یک طــرف و از طــرف دیگر با عنایت به اصل مبرابــودن جایگاه رفیع رهبري از جناحبنديهاي سیاســي رایج و جلوگیري از سوءبرداشتهاي عمومي در این خصوص، چنديپیش تصمیم به کنارهگیري از مسئولیت ریاست دفتر بازرسي مقام معظم رهبري را گرفتهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.