سهمخواهی ممنوع

Shargh - - صفحه اول - محمدرضا تابش . نایبرئیس فراکسیون امید

اينروزهــا در رســانهها و محافل مقابــل اصلاحــات، كليــدواژه ســهمخواهی از كابينــه، رونــق زيادی دارد! در ديدار اخير تعدادی از اعضــای فراكســيون اميــد بــا رئيسجمهور تأكيد شد اصلاحطلبان در هر موقعيتی كه قــرار دارند، فقط در پی تعامل بــا دولت و كمک به دكتر روحانی همانند چهار ســال گذشــته هستند. رويــه رئيسجمهور نيز اين بوده كه از مشــورتهای اصلاحطلبان و فراكسيون اميد بهره بگيرد كه نتيجه اين تعامل و هماهنگی، كمک به تسهيل فعاليتهای اجرائی در راســتای توسعه و پيشرفت كشور است. با توجــه به نوع نگاه مجلس دهم بــه دولت و تفاوت آن بــا مقطع شــكلگيری دولــت يازدهــم، يكی از مهمترين مؤلفههايی كه بــرای معرفی كابينه جديد و وزرای پيشــنهادی مدنظــر قــرار داديــم، تعامل و هماهنگــی گزينههای وزارتخانههــا با رئيسجمهور اســت. بعد از انتخابات ســال ٩۲، كارگروههايی برای معرفی گزينههای واجد شــرايط وزارت تشــكيل شد اما درحالحاضر آقای روحانی بيش از چهار ســال در اداره كشــور تجربه دارد و با افراد و گروههای بسياری كار كرده اســت و نيازی بــه اين كارگروهها نيســت؛ چراكه هماكنون اصناف، اقشار مختلف، مختصصان و ســازمانهای مردمنهــاد مختلــف فهرســتهای پيشنهادی و نظرات خود را مطرح میكنند و با توجه به ضوابط و مؤلفههــای مدنظر مجلس و همچنين مؤلفهها و ويژگیهايی كه از ســوی گروه مشــاوران آقای روحانی مشــخص شــده، گزينههــای مختلف بررســی ميشــود. براســاس يک قاعــده، در برخی بخشها و وزارتخانهها نياز به مشورت با مقام معظم رهبــری وجود دارد كــه اين روال نيــز انجام خواهد شــد و درنهايــت تعاملاتی نيز بــا مجموعه مجلس اعم از كميســيونهای تخصصی انجام خواهد شد تا وزرای پيشــنهادی رأی بالا كسب كنند. اما آنچه همه جريانهای سياســی كشــور بايد به آن توجه داشــته باشند، تعهد شــخص رئيسجمهور به مردم و حقی است كه براساس رأی اكثريت، در چينش كابينه دارد. ســهمخواهی با هر عنــوان و با هــر توجيهی انجام شــود، اگرچه از سوی دكتر روحانی پذيرفته نمیشود اما میتواند فضای ســازنده فعلی را دچار مشــكل و فشــارهايی بر دكتر روحانی وارد كند. فراموش نكنيم كابينه بايد از مجموعه مجلــس رأی اعتماد بگيرد و مجلس تركيبی اســت از ســلايق مختلف. از طرفی رهبری معظم انقلاب نيز در برخی حوزهها بهدرستی نظر خواهند داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.