همسویي خطرناك عليه ایران

فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بینالملل

Shargh - - صفحه اول -

دموكراتها و جمهوریخواهان كنگــره، بــه يــک همســويی در تصميمگيریهــای خارجــی رســيدهاند. طرح جديد تحريمهای ايران، روســيه و كرهشمالی، يكی از نشانههای آن است. فكر میكنم سياستمردان آمريكا از كارهای غيرعادی و از رفتار متفرعنانه و درعينحال عاميانه ترامپ خسته شدهاند. زبان انگليسی كودكانه او در مقايســه با ســخنوری عالمانــه و بلاغت ادبی اوباما، برايشــان مايه سرشكستگی اســت. رفتارهای كاســبكارانه، اهميتنــدادن به اصــول اخلاقی در سياســت و دروغگويــی بیپــروا و طفرهرفتنهــا و انكارهای سخنان پيشــين خودش، برای سران هر دو حزب بزرگ آمريكا حيرتانگيز است. قرارگرفتن چنين شــخصيتی در اين مقام خطير، تاكنون بیسابقه بوده است. نظاير آن را شايد در چند فيلم كمدی آمريكايی درباره شخصيتی نامناسب ديده باشيد كه با شناخت نادرست، رئيسجمهور میشود. پس چرا ضمن اينكه او و نزديكانــش را درباره تماسهايش با روسها زير فشــار گذاشــتهاند، تحملش میكنند؟ درواقع آنچه رئيسجمهور و ارتش و دو حزب و كنگره را در نقطه مشتركی گرد میآورد، اثربخشبودن لابی بیسابقهای با هزينه گزاف و حتی خريد شخصيتها در رسانههای ديــداری و شــنيداری و حتی در ســرزمينهای ديگر و در ميــان مدعيان ظاهری برای توســعه و تعميق ايرانهراسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.