رد شایعات بنزینی

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد: ركوردها ميشكند و ميزان مصرف بنزين از آنچه پيشبيني شده بود، پيشي ميگيرد. آخرين آمار وزارت نفت از شكســتن ركوردهاي مصرف قبلي خبر ميدهد. بر اساس آمارها حالا، ميانگين ميزان مصرف بنزين حدود ٧٩ ميليون ليتر است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.