تك و پاتك روي تلگرام

Shargh - - صفحه اول -

گروه جامعه: كمتر از 10 روز پس از آنكه معاون قضائی دادســتان كل كشــور و دبير كارگــروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه از وجود هشت هزار كانال مجرمانه در تلگرام گفت و وزير ارتباطات پاسخش را داد، او بار ديگر روز گذشته در نطقی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.