تحريمهاي تازه غيرهستهاي عليه ايران

تحريم ايران و روسيه با اکثريت آرا تصويب شد

Shargh - - سیاست -

کنگره آمریــکا طرح وضع تحریمهــای جدید علیه ایران، روســیه و کرهشمالی را با اکثریت آرا تصویب کرد. سهشــنبه، ســوم مرداد، ۴19 نفــر از نمایندگان مجلس آمریکا به طرح مربوط به اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه، ایران و کرهشــمالی رأی موافق داده و سه نفر با این طرح مخالفت کردند. این طرح از فروردین گذشــته در دســتور کار کنگره آمریکا قرار گرفته بود و در 15 ژوئن به تصویب سنا رسیده است. عدهای از کارشناسان، طرح جدید تحریم علیه ایران را نــه مفید میدانند و نه لازم. ایــن طرح در ابتــدا با عنوان «قانون مقابلــه با اقدامات بیثباتساز ایران»، در مجلس سنا مطرح شد که شامل وضع تحریمهایی در ارتباط با برنامه موشک بالستیکی، اتهام ارتباط ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی با «اقدامات تروریستی» و نقض حقوق بشر بود.

در جلســه رأیگیری برای تصویب تحریمهای جدید علیه ایران، روســیه و کرهشــمالی، برخــی از نمایندگان درباره این طرح ســخنرانی کردند. «دیوید سیسیلینی»، «اســتنی هویر» و «اد رویــس» اتهامات بیاساســی را از «حمایت از تروریســم» گرفته تا «کشــتار در سوریه»، علیه ایران مطــرح کردند. به گــزارش «المانیتور»، این نخســتینبار پس از توافق هســتهای اســت که کنگره تحریمهای جدیــدی را علیه ایران به تصویب رســانده است. تحریمهای ضدایرانی آمریکا، در حالی به تصویب کنگره رســید که مقامات کشــورمان تأکیــد کردند این تحریمها نقض روح برجام است.

این طرح ابتدا قرار بود مربوط به تحریم ایران باشــد؛ اما تحریمهایی علیه روسیه و کرهشمالی نیز به آن اضافه شــد. این مصوبه احتمالا امیدهــای دونالد ترامپ برای بهبود روابط آمریکا - روسیه را با مشکل روبهرو میکند؛ شــاید این تحریمها به تلافی آنچه گفته میشود روسیه در انتخابــات 2۰16 آمریــکا دخالت میکنــد، علیه آنها تصویب شده باشــد. یکی دیگر از دلایل تحریمهای تازه علیه روسیه، تنبیه این کشور به خاطر انضمام شبهجزیره کریمــه به خــاک خود اســت. این بخــش، محدودیت تازهای بر پروژههای نفــت و گاز اعمال میکند و بر خط لوله «نورد اســتریم 2» از روسیه به آلمان، اثر میگذارد که به همین دلیل، باعث نگرانی اروپاییها شــده است. «سرگئی ریابکوف»، معاون وزارت خارجه روسیه، پیش از این رأیگیری، گفته است اینگونه تدابیر بهمثابه «مین خطرناکی» در شالوده روابط دو کشور خواهد بود.

ترامــپ و حمایــت از تحریمهــای ایــران، روســیه و کرهشمالی

دونالــد ترامپ هنوز رفتار دوگانــهای در برابر برجام دارد؛ از طرفــی آن را بدترین توافق برای آمریکا میداند و از ســویی، پایبندی ایران به متن برجام را تأیید میکند؛ اما باز ایران را تهدید میکند. روز گذشــته، رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی خصمانه علیه کشورمان، مدعی شد اگر ایران به توافق هســتهای پایبند نباشــد، با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. به نوشته خبرگزاری «رویترز»، ترامپ سهشنبهشــب در حاشیه یک سخنرانی در ایالت اوهایو، بار دیگر از توافق هستهای ایران و گروه ‪+5 1‬ انتقاد کرد و گفت اگر ایران به توافق هســتهای عمل نکند و به آن پایبند نباشد، عواقب آن را خواهد دید. او روز سهشنبه، بار دیگر برجــام را یک توافق بد نامید و گفت: «توافق با ایران، ممکن است بدترین توافقی باشد که من در تاریخ دیــدهام. اگر ایران به این توافق پایبند نباشــد و از انجام کارهایی که ملزم است، خودداری کند، یک مسئله خیلی بزرگ برای ایرانیها اتفاق خواهد افتاد. باور کنید.»

سارا ســندرز، سخنگوی کاخ ســفید، هم در نشست خبری عصر سهشــنبه خود به وقت آمریکا، در پاسخ به ســؤالی درباره رویکرد رئیسجمهور آمریکا نســبت به مصوبــه کنگره برای اعمال تحریم جدید علیه روســیه، ایران و کرهشمالی گفت: «رئیسجمهور همیشه درباره طــرح جدید تحریمهــا، بهصراحت از ادامــه تحریمها علیه این سه کشور حمایت کرده است. وی هیچ تمایلی برای رهاشــدن از آن )طــرح جدید تحریمهــا( ندارد؛ اما میخواهــد اطمینان حاصل کند کــه بهترین توافق ممکن برای آمریکاییها انجام میشــود». سندرز افزود: «کنگره سابقه خوبی در این زمینه ندارد. شما میتوانید توافق هســتهای با ایران را ببینید. ازاینرو، رئیسجمهور میخواهد اطمینان حاصــل کند که بهترین توافق برای آمریــکا حاصل میشــود. وی بســیار روی این موضوع متمرکــز اســت و درعینحال میخواهد مطمئن شــود تحریمها علیه این ســه کشور باقی میماند ». سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد رئیسجمهور آمریکا در حال بررسی این طرح اســت تا ببیند نتیجه نهایی آن چه خواهد بود. روز سهشــنبه «اد رویس»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، هم خواســتار افزایش فشار به ایران، روســیه و کرهشــمالی شــد و گفت در صورت تغییر سیاســت این سه کشــور، کنگره آماده تجدیدنظر در تحریمهــا خواهد بود. او بــه تلویزیون «فاکسنیوز» گفت: «رئیسجمهوری میتواند بــرای تغییر تحریمها وارد مذاکره شود و اگر او این کار را انجام داد و به توافق خوبی با این ســه کشــور )ایران، روســیه و کرهشمالی( برســد، ما آماده تجدیدنظر در تحریمها هستیم؛ اما این ســه رژیم در حال افزایش تنشها هستند و ما به دولت ابزاری دادیم که با این سه رژیم مقابله کند». وی مدعی شد روسیه و کرهشمالی تهدید خطرناکی برای کشورش هستند و گفت: «ما نیازمندیم که این تحریمها را افزایش بدهیــم و باور کنید تأثیر آنها بســیار جدی خواهد بود.» طــرح تحریمهای ایران، روســیه و کرهشــمالی باید در مجلس ســنا نیز تصویب شــود و پس از آن، به امضای رئیسجمهوری آمریکا برسد تا به قانون تبدیل شود.

اقدامات کنگره آمریــکا با تعهدات برجام ناســازگار است

وزارت امــور خارجه ایران به طرح تحریم علیه ایران واکنش نشــان داد. عباس عراقچی، معاون امور حقوق بینالملــل وزارت خارجه، اقدامــات کنگره آمریکا علیه ایران، روســیه و چین را خصمانه دانســت. عراقچی، در حاشیه اجلاس ملی پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری، با بیان اینکه اقدامات کنگره آمریکا علیه ایران، روسیه و چین خصمانه است، گفت: «قطعا این اقدامات با واکنش قطعی از ســوی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شــد. ما در ســالهای گذشــته نیز با چنین تحریمهایی مواجــه بودیم و این اقدامات اختصاص به دولت فعلی یــا قبلی آمریکا هم نــدارد». او با بیــان اینکه تحریمها اجرای موفق برجام را تحتتأثیر قرار داده و به این جهت ناســازگاری با تعهدات برجام دارد، تأکید کرد: «هرگونه اقدام از ســوی آمریکا تعهدات برجام را تحتتأثیر قرار داده و در حقیقــت برخلاف آن اســت». رئیس ســتاد پیگیری برجام وزارت امور خارجه گفته است: «در طول شش ماه گذشــته آمریکا دوبار تعهدات ایران به برجام را تأیید کرده و هفت گزارش بر این اســاس اعلام شــده است». او ادامه میدهد: «البته حرفهای زیادی نیز زده شده، اما سه ماه دیگر آمریکا فرصت دارد تا پایبندی ایران به این تعهدات را تأیید کند و ما منتظر هســتیم». آمریکا پایبندی ایران به تعهدات برجام را در 2۷ تیرماه تأیید کرد. به گفته عراقچی، این تأییدیه تحریمهای کنگره را متوقف نگاه داشــته اســت. البته تحریمها با موضوع جدیدی وضع نشده اســت. عراقچی در مورد اقدام شب گذشته آمریکا تأکید کرد: «تحریمهای جدید، تجمیع تحریمهای موجود در زمینه مســائلی چون تروریســم، حقوق بشر، مسائل موشکی و تســلیحاتی است و تحریم موضوعی جدیدی وضع نشــده است، البته این تحریمها میتوانند اجرای موفق برجام را تحتتأثیر قرار دهند».

ایران پاسخ تحرکات جدید آمریکا را داد

بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجه کشــورمان، در واکنــش به تصویب لایحــه تحریمهای مجلــس نماینــدگان آمریــکا علیه کشــورمان، ضمن محکومیت این اقــدام غیرقانونــی و توهینآمیز گفت: «مجلــس نمایندگان آمریکا با تصویــب این تحریمهای غیرهســتهای و در صــورت نهایی و اجرائیشــدن آن، اجرای موفقیتآمیز برجام که یــک توافق چندجانبه و بینالمللی را که حاصل تلاش چندینساله بوده، نادیده انگاشــته و آن را به خطر میاندازد». قاسمی با اشاره به سابقه دیرینه اقدامات ضدایرانی کنگره آمریکا علیه ملت ایران افزود: «آمریکا بر اســاس برجام تعهداتی دارد که بایــد انجام دهد و مصوبات و مقررات داخلی کشــورها نمیتواند مستمســکی بــرای فرار از اصل مســئولیت بینالمللــی دولتها قرار گیــرد؛ بنابراین همانگونه که جمهوری اســلامی ایــران تاکنون و بنا بــه تأیید آژانس بینالمللــی انرژی اتمی و اذعان کشــورهای عضو ‪5+ 1‬ نسبت به تعهدات خود کاملا پایبند بوده و آنها را به انجام رسانده، انتظار دارد تا ســایر طرفهای برجام و ازجمله دولــت آمریکا نیز به تعهدات خــود پایبند بوده و عمل کنند». او تأکید کرد : «ایران متن این لایحه و مفاد آن را در صورت نهاییشــدن با دقت در دست بررسی داشته و بر این اعتقاد است که مفاد این لایحه با روح و مفاد برجام منطبق نیســت. ازاینرو همانگونه که قبلا اعلام شــده است، جمهوری اســلامی ایران در راستای تأمین منافع ملی، اقدام متقابل و متناسب را به انجام خواهد رساند .» سخنگوی دستگاه دیپلماســی با تأکید بر اینکه «وزارت امــور خارجه مفاد این لایحه در مورد نیروهای نظامی و توانمندیهای موشکی ایران را کاملا غیرقانونی، ناموجه و بیاســاس میداند »، گفت: سیاست اصولی جمهوری اســلامی ایران در قبال منطقه، مبارزه با تروریسم، حسن همجواری و حفــظ امنیت جمعی بــوده؛ ضمن آنکه برنامه موشــکی ایران نیــز منطبق بــا قطعنامه 22۳1 اســت و هیچ امری نمیتواند جمهوری اسلامی ایران را از پیگیری و اجرای سیاســت اصولی افزایش توانمندی دفاعی خود منع کند. به گفته قاسمی، نمایندگان کنگره آمریکا در حالی ایران را متهم به بیثباتســازی منطقه ميکنند که دولت این کشــور با تجاوز به عراق، در ایجاد گروههای تروریستی؛ مانند داعش نقش اصلی را برعهده داشــته و افزایش بیثباتی در این منطقه و افراطگرایی کنونی نتیجه سیاستهای نسنجیده و غیرمسئولانه این کشور و متحدان منطقهای آن است.

اروپا: تحریم یکجانبه است

اتحادیه اروپا بســته تحریمها علیه ایران، روســیه و کرهشمالی را اقدام یکجانبه آمریکا میداند. خبرگزاری فرانســه با اشاره به تصویب بســته تحریمی علیه ایران، روسیه و کرهشمالی در مجلس سنای آمریکا مینویسد: «از پاریس تا برلین، این لایحه تحریمها را به عنوان اقدام یکجانبه واشــنگتن میدانند. اعضای اتحادیه اروپا قرار اســت روز چهارشنبه باهم دیدار داشته باشند و احتمالا درباره این مسئله و پاسخهای احتمالی گفتوگو خواهند کرد».

مجلسجلسهفوقالعادهتشکیلمیدهد

روز شــنبه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررســی طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا جلسه فوقالعاده تشکیل میدهد؛ محمدابراهیم رضایی، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از جلسه فوقالعاده این کمیسیون برای بررسی طرح مقابله با اقدامات تروریستی و خصمانه آمریکا خبر داد. او گفــت: «با وجود اینکه مجلس در ایام تعطیلات بهســر میبرد، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اســلامی، شنبه، هفتم مرداد، در جلسه فوقالعادهای بررسی طرح یکفوریتی مقابله با اقدامات تروریســتی و ماجراجویانه آمریکا در منطقه را در دستور کار دارد. یکفوریــت طرح یکفوریتی مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا در منطقه با رأی قاطع و اکثریت نمایندگان در مجلس به تصویب رسیده است».

علی لاریجانی، رئیس مجلس شــورای اسلامی، نیز در واکنش به اقــدام آمریکا گفت: اگر به محورها و متن تحریمهای روز گذشــته آمریکا علیه ایران و روسیه نگاه کنیم، کاملا شفاف و روشن است که این تحریمها به دلیل کینه آمریکا علیه محور مقاومت تصویب شــد. تمام این تصمیمات و مصوبات نشــان میدهد که آمریکا عزمی برای رفع بحرانهای تروریستی در منطقه ندارد و ایالات متحده با تصویب اینگونه تحریمها عملا به کشــورها و نیروهای مبارز علیه تروریستها حمله میکند. قطعا این رویکردها نیز به ضرر خودشان تمام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.