مصوبه مجلس نمايندگان آمريکا و آينده برجام

Shargh - - سیاست - امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا

دونالد ترامپ، رئیسجمهــوری آمریکا، در روزی که مجلس نمایندگان این کشور مشغول بررسی طرح اعمال تشدید تحریمها علیه ایران، روسیه و کرهشمالی بود، گفت: «اگر سه ماه دیگر؛ یعنی زمان تأیید دوباره پایبندی ایران به موافقتنامه هستهای فرابرسد و این کشور همچنان به موافقتنامه هستهای پایبند باشد، تعجب میکنم». این در حالی است که ترامپ چندروز پیش بــرای دومینبار، عمل به تعهــدات برجامی از سوی ایران را تأیید و بر ادامه پایبندی آمریکا به توافق هستهای تأکید کرد.

مجموع سه اتفاق فوق؛ یعنی تأیید دوباره برجام، تصویب قوانین تحریمی جدید علیه ایران و اظهارنظر ترامپ، چشمانداز دیدگاه دولت آمریکا در قبال توافق هســتهای با ایران را مشــخص میکند. آمریکا منتظر است در پی تحریک، عصبانیت یا سرخوردگی ایران از حصول به نتایج برجام و در پی آن، نقض آن از سوی تهران، خود را از آنچــه ترامپ «بدترین قرارداد تاریخ آمریکا» میخواند، رهایی بخشد. اما در این میان چند نکته حائز اهمیت است: 1- مصوبــه مجلس نماینــدگان با فرض تصویب در ســنا و امضای ترامپ، نقض متــن برجام قلمداد نمیشود.

2- گروه 1+5 در سند برجام متعهد شده است که تحریمهای لغوشــده یا تعلیقشده بر اساس این سند را دوباره علیه ایران به اجرا نگذارد، مگر اینکه ایران از اجرای تعهداتش سر باز بزند.

۳- هیچیــک از تحریمهای قیدشــده در مصوبه مجلــس نمایندگان ارتباط مســتقیمی با تحریمهای برداشتهشده در سند برجام ندارند.

۴- بااینحــال، اقدامات اخیر آمریــکا در تعارض آشکار با روح برجام قرار دارد.

5- مســئول اعلام نقض برجام در داخل کشــور، شــورایعالی نظارت بــر اجراي برجام و در ســطح بینالمللی، کمیسیون مشترک حل اختلافات با حضور هشــت عضو شــامل گروه 1+5، ایران و نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپاست.

6- حتی در صورت اجماع در ایران مبنیبر نقض تعهدات برجــام به دلیل تصویب نهایی مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا، ایران بدون جلب حمایت اکثریت اعضای کمیســیون مشــترک، مجــاز به عدم پایبندی به برجام نیست.

۷- آمریکاییها بازی فشــار غیرهستهای و خارج از برجــام را بر ایران آغاز کردهاند. واکنش ایران، اقدام متناسب غیرهستهای و خارج از برجام خواهد بود.

8- ایران از ابزارهای کافی، تأثیرگذار و قاطع برای نشاندادن عکسالعمل غیرهستهای و غیربرجامی به تحریکهای آمریکاییها برخوردار است.

9- ایــران در دو ســال پــس از اجــرای برجام به موفقیتهای قابلتوجه اقتصادی، سیاسی و امنیتی؛ چه در داخل کشــور و چــه در محیــط منطقهای و بینالمللی دست یافته است. و سرانجام اینکه 1۰- اکنون دام بزرگی پیــشروی ملت ایران پهن شده اســت که گذر از آن، به درایت، خویشتنداری و عزم ملی در کشور نیاز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.