حذف روحانيت از اصولگرايي

Shargh - - سیاست -

خبرآنلايــن: حســین کنعانيمقــدم فعــال اصولگرا گفت: انشاءالله که نواصولگرایي همان اصولگرایــي منهــاي روحانیــت نیســت. برخي هدفشــان اصولگراي بدون جامعتین است. چون اگر در تفکر و اندیشه اصولگرایي شائبه ایجاد کنیم و دنبال این باشــیم که طرح نــو دراندازیم، اولین اقدامش حــذف روحانیت از جریــان اصولگرایي خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.