تصحیح و پوزش

Shargh - - سیاست -

یادداشــتی با عنوان «واکاوي یك خلأ حقوقي؛ آمریکاییها بــهزودی عذر میخواهند» نوشــته آقاي علیاکبــر کیانیپناه، در صفحــه پژواک، در تاریخ پنجشنبه هشــتم تیرماه 96 چاپ شد که به دلیل خلاصهســازی، مفهوم این مطلب مخدوش شــده بود. بدینوسیله از نویســنده و خوانندگان یادداشت عذرخواهی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.