نخبگان به رئيسجمهوري احترام بگذارند

Shargh - - سیاست -

ايرنا: سیدمصطفي میرســلیم: نخبگان حزبي و فعالان سیاســي کارنامــه رقابتهاي انتخاباتي را ببندنــد و به رئیسجمهــوري منتخب و کابینه او احترام بگذارند. جریانهاي سیاســي مناسبات رفتــاري خــود را بــه شــکلي تنظیــم کننــد که وحدتبخش و عامل امید باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.