شغل دوم زیبنده یادگاران دفاع مقدس و نیروهای ارتشی نیست

Shargh - - سياست -

ایلنــا: امیر اســدالله حیــدری، رئیــس کانون بازنشســتگان ارتش، در پاســخ به این ســؤال که چــرا از نیروهای بازنشســته از ارتش در مناصب مختلف کمتر اســتفاده میشــود؟ گفت: «ضمن اینکه این چرا را باید از مســئولان محترم بپرســید نه از من،» گفت «دســت ما بســته است. برادران سپاه معتقد هستند که بازنشستگی در سپاه معنی ندارد؛ یعنی بلافاصله پس از بازنشســتگی به کار گرفته میشوند که روش پسندیدهای است، اما ما محرومیم. قطعا از مســئولان محترم این انتظار را داریم که از نیروهای مجرب بازنشسته ارتشی هم اســتفاده شــود زیرا تواناییهای نیروهای ارتشی فراوان است .»

او درخصوص وضعیت معیشت اعضای کانون بازنشستگان ارتش تصریح کرد: «مسئله معیشت مشکل اصلی بازنشستگان و حتی شاغلان ارتش است. با توجه به شناختی که از نیروهای ارتشی و یادگاران هشت سال دفاع مقدس دارم، میتوانم بگویــم که آنها از زمره خالصترین، ســالمترین و کمتوقعترین افراد هســتند که چه در زمان جنگ و چه پــس از آن، بدون هیچگونه چشمداشــتی بیشــترین ایثارها را داشتند. آنها خنثیکنندگان هر تهدیدی بودنــد و از آغاز تا پایــان جنگ بهخاطر مشکلات معیشتی و حقوق کمشان نالهای از آنها بیرون نیامد، ولی اکنون به ســن پیری رســیدهاند و مســئله معیشــت میتوانــد اعتبــار و آبــروی خانوادگی آنها یا عزت آنها را تحتتأثیر قرار دهد و شــأن و منزلت آنها را پایین بیاورد که متأسفانه درحالحاضر چنین است .»

امیــر «حیــدری» با بیــان اینکه بســیاری از بازنشســتگان ارتش با اینکه بعد از بازنشستگی بایــد اســتراحت کنند، امــا بــرای امرارمعاش مجبورنــد بــه مشــاغلی روی بیاورنــد، گفت: «داشتن شغل دوم زیبنده یادگاران دفاع مقدس و نیروهای ارتشی نیست. میدانیم که کشور در سالهای گذشته تحت فشار تحریمهای استکبار جهانی بــوده و هســت، اما با توجه بــه اینکه مشــکل اصلی بازنشستگان، مســئله معیشت است و این مشکل به منزلت آنها ضربه میزند و امــکان رفع آن میســر اســت، بنابرایــن باید چارهاندیشی کرد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.