همسويي خطرناك عليه ايران

Shargh - - اقتصاد -

بــه موجب اســناد ویکیلیکس که بعــدا به تأیید مقامهای سیاســی آمریکا نیز رسید، عربستان سعودی و متحدانش از ســالها پیش به آمریکا فشار میآورند و اصرار دارنــد که آمریکا ایران را بمباران کند و «ســر مار را به ســنگ بکوبد». اکنون رئیسجمهور، ارتشیان و کنگــره آمریکا نیز دراینبــاره به توافــق و تفاهمی رســیدهاند که تصویب تحریکآمیز تشــدید تحریمها علیه ایــران، درواقع نوعی کمینکردن بــرای آزمودن واکنــش ایران اســت تا شــاید بهانهای برای شــلیک دســت دهد؛ شلیک فاجعهآمیزی که اسرائیل و حامی بزرگ آن را به شــادمانی وا میدارد. تقریبا در نیمقرن، هر دو ســوی خلیجفارس همه ثروت نفتی خود را در سواحل همین دریا به صورت شهرسازی مدرن، صنایع نفت و پتروشــیمی و آلومینیوم و سیمان متمرکز کرده و در تیررس توپ یکدیگــر قرار دادهاند. هر دو طرف از درگیری آســیب خواهند دید. عربســتان توانسته است بــا راهاندازی جنگ بزرگ مذهبی کــه زمینه تبلیغاتی، آموزشــی و انتحاریپروری را فراهم کــرده، ایران را در محاصره نســبی گروههای ســلفی و وهابی قرار دهد. حلقه مفقوده عراق بود که عربســتان تا ســال گذشته حتی حاضر به شناسایی دولت اکثریتی آن نشده بود و کوشید با حمله نظامی بعثی- داعشی آن را سرنگون کنــد و فقط پس از قطعیشــدن شکســت داعش با اکراه به شناســایی دولت عراق تن داد. پاکســتان را که به پرورشــگاه ویژه تروریســم و طالبانسالاری و جذب نیروهای نظامی از ژنرال تا خلبان و از سرباز تا گروهبان تبدیل کرده و درون خاک آن کشــور شــیعیان و بیرون مرزبانان ایرانی را به قتل میرســانند. در افغانستان نیز با وجود ســیوچند ســال پناهدادن به میلیونها آواره افغانستانی، شعار علیه ایران را خریدارند. در ترکمنستان که در بدترین روزهای زمستان گاز را روی ایران میبندند و بــاج میســتانند. در جمهــوری آذربایجــان که به خیال خود چشــم طمع بر خاک مــادر دوخته و چون بهانه شــیعه و سنی در آن کشــور مطرح نیست، اسیر پانترکیسم قلابی شــدهاند. ترکیه با شیوه کجدارومریز میکوشد با استفاده ابزاری از موقعیت و منافعی که در قطر دارد، جایگاهی در کویت و عربستان و امارات برای بسط نفوذ خود دستوپا کند و کویت از ترس عربستان سطح روابط سیاسی خود را با تعطیلکردن بخشهای نظامی و فرهنگی و کنسولی ســفارت ایران تنزل داده تا حقشناســی خود را درباره پذیــرش آوارگان کویتی پس از جنگ صــدام و کمک ایران بــه خاموشکردن چاههــای نفت و مسکوتگذاشــتن غرامتخواهی به خاطر ســهم کویت در کمک به تجاوز صدامی جبران کند. قطر، دوست یا دشمن عربستان، عجالتا بخشی از کمبودهــای غذایی خود را از ایــران تأمین میکند و نه جرئت بیش از این دارد و نه تمایلش را. امارات که خود لقمه آماده بلعیدن عربستان و نایبالسلطنه جوانش است، میکوشد با راهآمدن با عربستان بهانه به دست آن کشور ندهد و سلطنت عمان که به نوبه خود نگران مطامع عربستان اســت، با حفظ تعادلی میان ایران و عربستان دوری و دوستی را به نزدیکی و جنگ ترجیح میدهد. یمن که در جنگ علنی عربســتان میسوزد و حتی اگر تسلیم شــود، عربستان خریدارش نیست، زیرا هزینــه التیام زخمهایش برای عربســتان زیاد اســت. عربســتان و متحدانش که زورشان به ایران نمیرسد، حمایت آمریکا را خریدارنــد؛ ایران نیز دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد در 65 سال پیش و دفاع آمریکا از اســرائیل را موجب خصومت 40ساله و التیامناپذیر میداند و آمریکا با سابقه این خصومتهای 40ساله، بــا برافروختــن کینه اشــغال ســفارت و تهدیدهای مکرر، حمایت از حزبالله لبنان و ســاخت موشک و بهانههای حقوقبشــری را ابزار تبلیغات جنگطلبانه خود کرده اســت. این بهانههای جنگ مسخره است، اما هســت. پس تکلیف برجام در فضای پســاترامپ و تحریمهای کنگره و تأییدیههای ســنا چه میشود؟ ایران با برجــام تحریمهای بینالمللــی را پایان داده اســت؛ اما آمریکاییهــا ضمن ابراز ندامــت از عبور از حــق وتوی خــود، میگویند برجام قــرارداد صلح ایران و آمریکا نیســت. یعنی هــر بهانه خصمانهای را موجب پاســخی خصمانــه میدانند. چــرا؟ چرا دیپلماســی کارساز نیســت؟ آمریکاییها چنان که در ســوریه نشان دادند، مانند شــوروی با کشاندن رقیب بــه ورطه جنگهای داخلی و خارجی فرسایشــی به دنبال تخریب و فقری هســتند که به قول خودشــان «فلجکننده باشد». برای ایران در شرایطی که در عراق و ســوریه که در واقع حیطه نگرانی و دفاعی مشترک هستند، اکنون دســت بالا را دارد، فرصتی است که با کسب بیشترین امتیازات طرفین را به آرامش و صلحی سیاسی وادارد و کمافیالســابق با حمایت از حقوق فلسطینیها بهانه و دلیل اصلی خصومت عربها را تســکین دهد. در این صورت آمریکاییها نیز خواهند کوشید این بازار نویدبخش را به رقبای چینی و روسی و حتــی اروپایی یا خــاور دور واگذار نکنند و دســت از تــلاش برای سهیمشــدن در این بــازار که نیازهای ترمیمی بســیار دارد، برندارند. آیا در جهان کســی به احتراز از جنگ میاندیشد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.