سه تعاوني غيرمجاز بهزودي تعيينتکليف ميشوند

Shargh - - اقتصاد -

ايســنا: رئیس کل بانک مرکزي اعلام کرد: غیر از تعاونيهاي منحله ادغامي در کاسپین، ســه تعاوني دیگر هــم داریم کــه غیرمجاز هســتند که بهزودي خبر تعیینتکلیف آنها را هــم اعلام ميکنیم که با این وجود دیگر هیچ مؤسسه غیرمجازي نخواهیم داشت.

ولياله ســیف در حاشــیه جلســه هیئت دولــت در جمع خبرنــگاران اعلام کــرد: ما در مــورد ســپردهگذاران تعاونيهاي ادغامي در مؤسســه کاســپین تا صد میلیون تومان را تعیینتکلیــف کردهایــم و خوشــبختانه الان شــرایط مناســب اســت و مبالغ بالاتر را هم تعیینتکلیــف خواهیــم کرد و ایــن کار حتما انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.