يک کنسرسيوم ايراني - چيني، برنده بزرگترين مناقصه برقي کشور

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا: به علت انباشت ســرمایهگذاريهاي لازم در صنعت برق مقرر شــد، برق منطقهاي تهــران بــه نمایندگــي از شــرکتهاي بــرق منطقهاي کشور در تأمین تجهیزات پستهاي فوقتوزیــع از طریق تأمین منابع مالي خارجي )فاینانس( اقدام کند.

در ایــن مناقصــه از میان 17 شــرکت حائز شــرایط که اســناد مناقصه را خریداري کرده بودند، هفت شــرکت اسناد مناقصه را تکمیل و تا تاریــخ مقرر به برق تهران تســلیم کردند کــه در نهایــت پــس از ارزیابي پیشــنهادات فني بازرگاني و مالي هفت شــرکت حاضر در مناقصه، کنسرســیوم شــرکتهاي پارسیان و ‪Chint Electric‬ بهعنوان نفر اول حائز حداقل بها، شناخته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.