مردم کولرها را در دور کُند قرار دهند

Shargh - - اقتصاد -

تســنيم: وزارت نیرو اعلام کرد: با افزایش دما در هفته آینده، همه شــرکتهاي صنعت آب و برق کشــور در حالــت آمادهباش کامل خواهند بود.

دفتــر مدیریت بحــران و پدافنــد غیرعامل وزارت نیرو اعلام کرد: با توجه به پیشبینيهاي سازمان هواشناسي کشور مبني بر افزایش دما از روز شــنبه هفتم مرداد تا سهشنبه 10 مرداد جاري، همه شــرکتهاي صنعــت آب و برق کشور در حالت آمادهباش کامل خواهند بود.

کولرهاي آبي روي دور کُند و کولرهاي گازي روي 25 درجه و همچنین اســتفادهنکردن از وســایل پرمصرف برقي در زمــان اوج مصرف 12 تا 16 بعدازظهر و همچنین 21 تا 23 شــب نهایت همکاري با صنعت برق است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.