مجوز گراني براي خودروسازان ارسال شد

Shargh - - اقتصاد -

تسنيم: با ارســال مصوبه شوراي رقابت به شرکتهاي خودروساز مجوز افزایش قیمتها صادر شد.

شــوراي رقابت روز گذشــته مجوز افزایش قیمت تعــدادي از محصــولات ایرانخودرو، ســایپا و پارسخــودرو را بــه شــرکتهاي خودروساز ارسال کرد.

در مصوبه تیر ســال جاری شــوراي رقابت قیمــت خودروهاي پراید و تیبــا حداکثر یک تا یکونیم درصد و قیمت ســمند، پژو و تندر 90 غیراتومات 2.5 تا سه درصد افزایش پیدا کرد. همچنیــن در گروه پارسخــودرو هم براي دو محصول تندر 90 مجوز افزایش 1.88 درصدي قیمت از سوی شوراي رقابت صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.