عراقچي به بانک مرکزي رفت

Shargh - - اقتصاد -

تســنيم: ســیداحمد عراقچي با استعفا از معاونت اجرائي ســازمان بــورس راهي بانک مرکزي شد.

ظهر دیــروز، ترکیب اعضــاي هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر کرد. در این تغییر جعفر جمالي، معاون حقوقي ســازمان، جایگزین سیداحمد عراقچي شد.

براســاس اعلام ســازمان بورس، به دنبال دعوت بانک مرکزي جمهوري اســلامي ایران از سیداحمد عراقچي براي حضور در این نهاد پولي وي از سمت خود استعفا داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.