سهمخواهی ممنوع

Shargh - - اقتصاد -

چراکــه برخی وزرا به عضویت شــورای عالی انقلاب فرهنگی درمیآیند و این مســائلی است که باید مورد توجه قــرار گیرد. اگر این نکات ضــروری در دو هفته آینده مدنظر همــه صاحبان تریبــون و... قرار نگیرد، فقط به دامنزدهشــدن کاذب مطالبات در میان مردم انجامیده و یک اصل بدیهی را نقض میکند؛ وزرا باید بتواننــد با دیدگاههــای کلان رئیسجمهور هماهنگ باشند و در شرایط فعلی کار کنند. ممکن است برخی گزینههای شایسته، این کارکردها را نداشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.