پايان بررسي قرارداد نفتي ايران و توتال در کميته ويژه مجلس

Shargh - - اقتصاد -

خانه ملت: ســخنگوي کمیســیون انرژي مجلس شوراي اسلامي از پایان بررسي شکلي و محتوایــي قــرارداد نفتي ایــران و توتال در کمیته ویژه با قوانین و منویات 1٥گانه خبر داد.

اســدالله قرهخاني تصریح کرد: کمیته ویژه، جمعبندي نهایي خود را به همراه پیشنهادها در اســرع وقــت بــه رئیس مجلس شــوراي اسلامي اعلام ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.