سومین سوغاتی فرانسوی

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

پژو۳۰۱ تا چند ماه دیگــر تولید و روانه بازار میشــود. این را مدیرعامل ایرانخودرو گفته اســت. پژو۳۰۱ دومین خودرویی اســت که قرار است طبق توافق انجامشده بین دو کشور در ایران تولید شــود. بعد از برجام ایرانخودرو توانست با پژو قراردادی امضا کند که به موجب آن شــرکت مشــترکی به نام ایکاپ تأسیس شد. بر اساس این توافق قرار شــد ســه خودروی پژو در ایران تولید شود.اولین خودروی تولید مشترک ایران و فرانسه خــودروی پژو 2۰۰۸ بود کــه تولید و پیشفروش آن انجام شــد. این خودرو کمــاکان در حال تولید است.دومین خودروی تولید مشترک، پژو ۳۰۱ بود که طبق گفتههای هاشــم یکهزارع، اواخر ســال جــاری وارد خط تولید میشود.ســومین خودرو، تولید مشــترک دو کشــور، پژو 2۰۸ است که هنوز از زمــان تولید آن خبری نیســت. اما دو خودروی دیگر بناســت که به وسیله ایرانخودرو از فرانسه وارد شود. براساس خبرهای موجود پژو۵۰۸ وارد کشــور و فروش آن نیز آغاز شده و بعد از ترخیص از گمــرک، آمــاده تحویل بــه متقاضیان اســت. خودروي دیگر پژو ۳۰۰۸ اســت کــه ورودش به کشور در هالهای از ابهام است.

خودروهای تازه

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایرانخــودرو در گفتوگویی با ایسنا، خبر داده که تولید پژو۳۰۱ از اواخر امسال آغاز میشود.هاشم یکهزارع درباره برنامههای ایرانخودرو گفته اســت: 6۵۰ هزار دستگاه خودرو از طریق شرکت ایران خودرو در سال گذشته تولید شده و امسال تلاش داریم این تعداد را چنددرصدی افزایش دهیم. ایرانخودرو امسال چند محصول جدید به بازار ارائه خواهد کرد. شــهریور امسال خودروي پژو 2۰۰۸ را به بازار میدهیم و تحویل «دنا پلاس» هم امســال انجام میشود.مدیرعامل گروه صنعتی «ایرانخودرو» همچین گفت: در ماههای آینده نیز خودروی پژو2۰7 صندوقدار روانه بازار میشــود. او در ادامه با اشــاره به شــروع پروژه خودروســازی کرمانشاه از یکسال و نیم پیش، گفت: هماکنون این کارخانه در فاز نخست خود و در یک شــیفت، ۱۵ هزار دستگاه تولید دارد که با دوشیفتهشــدن این کارخانه، ظرفیــت تولید آن به ۳۰ هزار دســتگاه در ســال افزایش مییابد.او افزود: این کارخانه تولیدکننده پژو پارس اســت و امیدواریم با توجه به فاز توســعه کارخانه و نیز مشارکت بخش خصوصی در قطعهســازی، این موارد بتواند گامی در جهت رفع بیکاری استان باشد.به گزارش جیاسام، پژو۳۰۱، خــودروی خانوادگی نیمهلوکس اســت که برای اولین بار در 2۰۱2 در نمایشــگاه پاریس معرفی شد. پیش از این قیمت مونتاژ داخلی این خودرو کمتر از 6۵ میلیــون تومان اعلام شــده بود ولی با توجه به سیاســتهای جدید ایکاپ، احتمالا قیمت این سدان بیش از 7۰ میلیون تومان تعیین میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.