رد شایعات بنزینی

Shargh - - اقتصاد -

دولت اکنــون در قبال ســوخت، یارانهای ســنگین میپردازد؛ درحاليکه قیمت ســوخت بسیار بالاتر از این نرخهاست و این موضوع نیاز به کارشناسی دارد. چنانچه نتوانیم ســیر صعودی مصرف بنزین را مهار کنیــم، دولت و مجلس بایــد مصوباتی درباره تغییر قیمت یا سهمیهبندی داشته باشند و ما تنها اجراکننده سیاستها هستیم. از سوی دیگر، داوود کشاورزیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، غیرواقعیبودن قیمت ســوخت را از مشــکلات مهــم بخــش حملونقل کشور خوانده و گفته که واقعیشدن بهای سوخت، فرایند نوســازی ناوگان فرســوده را در کشور تسریع میکنــد. تا زمانی که گازوئیل لیتــری ۳۰۰ تومان به فروش میرســد، هیچ تغییر رفتاریاي رخ نخواهد داد و نــاوگان فرســودهای از رده خارج نمیشــود. درحالیکه برخی باور داشــتند که اجرانشدن قانون سهمیهبندی بنزین دلیل افزایش قیمت این فراورده است. کارشناسان اعلام کردند، افزایش مصرف بنزین در کشور ارتباطی با حذف سهمیهبندی این سوخت ندارد. افزایش مصرف بنزین در روزهای گذشــته به دو عامل اصلی افزایش ســفرها در فصل تابستان و وجود خودروهای پرمصرف مربوط میشود. به گفته کارشناســان، یک جریان طبیعــی در بخش عرضه و تقاضای بنزین وجود دارد؛ وقتی ســفرهای تابستانی و تعداد خودروهای فعال در کشور افزایش یابند، به همان میزان هم به مصرف بنزین افزوده میشــود. بهطورمعمــول در تابســتان هر ســال، بــا افزایش ســفر با خودرو شــخصی، مصرف بنزین در کشور با افزایش چشــمگیری روبهرو میشــود و این تقاضا تا شــهریورماه تداوم داشــته و از مهرمــاه با کاهش ســفرهای برونشــهری، مصرف بنزیــن هم کاهش خواهــد یافت.کارشناســان مرتبطدانســتن افزایش مصرف بنزین با حذف ســهمیهبندی را اشتباه بزرگی دانســتند و اعلام کردند، افرادی کــه بحث افزایش مصــرف بنزین را بــا حــذف ســهمیهبندی مرتبط میدانند، به شــکل عجولانهای مقوله سهمیهبندی را بــه مصرفنکردن ارتبــاط میدهنــد.در نهایت، محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولــت و پس از آن، بیــژن زنگنه، وزیر نفت، تیر خلاص را در مورد قیمت و سهمیهبندی بنزین زدند و بهصراحت اعلام کردند دولت بــرای محدودکردن مصرف بنزیــن برنامهای نــدارد. نوبخت اعــلام کرده بود، دولــت هیچ طرح و برنامــهای برای محدودکردن مصــرف بنزین از راه سهمیهبندی یا افزایش قیمت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.