تکذیب ادعاي استقرار تیم دادستاني در وزارت نفت براي بررسي قرارداد توتال

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

یک منبع آگاه با بیان اینکه ادعاي استقرار تیــم دادســتاني کل کشــور در وزارت نفت براي بررسي قرارداد با شرکت توتال یک ادعاي انحرافي و شــیطنتآمیز است، گفت: دادســتان کل کشور عضو هیئت عالي نظارت بر منابع نفتي است و بر اساس قانون، قرارداد براي ارزیابي به هیئت عالي ارجاع شــده اســت.این منبع آگاه در وزارت نفت در واکنــش به برخي ادعاها مبنيبر اســتقرار تیم دادستاني کل کشور در این وزارتخانه براي بررسي قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان گازي پارس جنوبي با شرکت توتال فرانسه، بیان کرد: دادستان کل کشور نیز دو معاون خود را بــراي مطالعه متن قرارداد معرفي کرده و کار در قالب هیئت عالي نظارت بر منابع نفتي در جریان اســت.وي افزود: تاکنون دو جلســه بحث و بررســي در این هیئت برگزار شده است و جلسه سوم نیز هفته آینده برگزار ميشود. برخي رسانهها دیروز مدعي شدند، تیم دادستاني کل کشــور براي بررســي قراردادي که بهتازگي با شــرکت توتال به امضا رسیده است، در ساختمان وزارت نفت مستقر شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.