هواپیمای چندملیتی در راه ایران

Shargh - - اقتصاد -

طبق توافقهای انجامشــده ۸۵ درصد از منابع اعتبــاری مربوط به خریــد این هواپیماهــا از طریق فاینانــس بینالمللــی تأمین خواهد شــد و ایرانایر در چهار قســط که درمجموع به یــک میلیارد دلار میرســد، آورده مالــی ۱۵ درصدی خــود را تأمین میکنــد. قرارداد خریــد هواپیمــا از بویینگ هم در حالی بسته شــد که طرفهای ایرانی و فرانسوی از کارشــکنی شرکتهای آمریکایی در قبال این قرارداد بسیار نگران بودند. امضای این قرارداد دولتمردان آمریکایــی را در موقعیتی قــرار داد که در روند عقد قرارداد با ایرباس نیز کارشــکنی نکنند. برایناساس، ارزش قرارداد منعقدشده بین ایرانایر و بویینگ رقم ۱6میلیاردو 6۰۰ میلیون دلار را شامل میشود که در تجارت بین ایران و آمریکا بسیار بیسابقه بوده است. براســاس این قرارداد، بویینگ نیز در یک بازه زمانی ۱۰ســاله ۸۰ فرونــد هواپیمای مســافربری به ایران تحویــل خواهد داد. بویینگ در ایــن قرارداد متعهد شــده اســت ۵۰ فروند مدل 7۳7 و ۳۰ فروند مدل 777 به ایران تحویل دهد. تعداد صندلیهایی که در پی این قرارداد به ناوگان هوایی ایران اضافه خواهد شــد، ۵۰هزار صندلی است که این تعداد بیش از دو برابر صندلیهای فعال کنونی در حملونقل هوایی کشور را شامل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.