مخابره پیام ترس به نماد دموكراسي

Shargh - - پژواك - احمدرضا جعفريه . پژوهشگر و دکتراي حقوق بينالملل

در آخریــن جمعه ماه رمضان رســانههاي معروف جهــان فیلمــي از راهپیمایي روز قــدس در تهران را به نمایــش گذاشــتند حاکــي از اینکه عدهاي خــود را به فاصله چندمتري به رئیسجمهور رســانده و درخیابان خطاب به ایشان اهانت ميکنند. این حرکت چه معنا و پیامي ميتواند داشــته باشد بهجز توهین به دموکراسي و هیچانگاشــتن آراي عمومي و به قصد ارعاب منتخب اکثریت مردم؟ چنین روشي به نوبه خود ترور شخصیت و مصــداق بــارز اقدام علیــه امنیت ملــي و برهمزدن نظم عمومي اســت، این افراد با سدشــدن در مقابل راه رئیسجمهور در حقیقت پیام ترس را به نماد دموکراسي مخابره ميکنند. طي ماده 609 قانون مجازات اسلامي؛ براي مرتکبین توهین به رؤساي سه قوه مجازات حبس، حد یا جزاي نقدي مقرر شــده اســت؛ همچنین حسب ماده 10۴ قانون پیشگفته، بزه توهین به ریاست محترم جمهور بهعنــوان برگزیده اکثریــت آراي ملت در زمره جرائم غیرقابلگذشت محسوب شــده و چنین مستفاد ميشــود که مدعيالعموم در راستاي تعقیب مرتکبین بزه ميتواند رأسا اقدام و نیازي به طرح شکایت از ناحیه شاکي خصوصي نیســت، لذا بهمنظور اعمال قانون، در دادســتاني نیز پروندهاي براي رســیدگي قضائي مفتوح شــده است. از منظر آسیبشناسي، شناخت و پیشگیري از ارتــکاب اینگونه جرائم آشــکار، باید اینگونه حرکات غیرقانوني محافل خودسر ریشــهیابي شده تا در جهت حفظ حقــوق عامه و صیانت از نظم عمومي تمهیداتي صورت بگیرد. چون این اقلیت گروههاي فشــار بهخوبي واقف هســتند که یاراي ایســتادگي در برابر خیل عظیم ملت خواستار تحول را ندارند، بنابراین تلاش ميکنند با یورش به این منتخب آراي اکثریت ملت به زعم خویش با او تسویهحســاب کنند! اما نکته اصلي این اســت که رئیسجمهــور بنا به تعریفي کــه در «قانون مادر» ذکر شده به عنوان پاسدار قانون اساسي باید ریشه این حرکات خلاف نظم عمومي و هجمه تندروهاي قانونشــکن را با تمام قوا خنثي کنــد. آنگونه که در عکسها و فیلم منتشرشــده از چهره اخلالگران بهوضوح آشــکار شده، اینان از پاي در رکابــان گروهي خاص بودند اما با کمي تأمــل و دقــت در بیانات رهبري معظــم نظام که حین برگزاري نماز باشــکوه عید فطر بــر لزوم رعایت قانون و عدم اهانت به اشخاص تأکید کردند، درميیابیم که این اقلیت با تعبیرات خودســرانه افراطي تــا چه اندازه به برداشتهاي خودمدارانه رسیدند.

اما ســخن آخر اینکه دکتر روحانــي از بطن جریان روحانیت برآمده است و تجربه حدود 30 سال کار دفاعي و امنیتي را در فضاي این کشــور داشــته و دارد بنابراین بســیار خوب ميداند کــه نقطه ضعف ایــن جریانات افراطي در کجاســت بنابراین همیشه نیز دقیقا به نقطه ضعف افراطیون اشاره داشته و به خنثيسازي این جریان پرداخته و خواهد پرداخت، اما با روشي معقول و متکي به قانون، بــدون هايوهوي با کمترین هزینه و به دور از هیجان! او چندین مزیت شخصیتي را در کارنامه تجربي خود دارد، نخســت آنکه ایشــان از پیشکسوتان آغازین روزهاي مقاومت در برابر هجوم بيامان لشکریان بعث عــراق در 31 شــهریور 59 و همواره پــاي ثابت حضور بهعنوان نماینده شورايعالي دفاع در میان رزمندگان آن دوران بوده اســت، دوم اینکه پیش از وقوع انقلاب و از اوان دهــه ۴0 با تحصیل در حوزه علمیه و بهرهمندي از محضر استادانی مانند مصطفي محققداماد و مرتضي حائــري، همزمان نیز در دانشــگاه تهران در ســالهاي ۴8 تا 51 به تحصیل رشــته حقــوق پرداخته و با اصول آراي مردم مندرج در آرمانهاي منتسکیو بهویژه اصول تفکیک قوا و حاکمیت قانون ناشي از اراده ملتها آشنا شــده؛ بنابراین این رئیسجمهور حقوقدان مانند سایر کاسبان عرصه سیاسي جهاني نیست که فقط آراي مردم را براي کسب رأي و سوارشدن بر اریکه قدرت بخواهد.

نکته پایاني، پیشنهادي است به این محفل در اقلیت، مبني بــر این واقعیت که بیش از ایــن خود را به تباهي نکشانند و از ترفندهاي کهنه استفاده نکنند، زیرا رقیبشان بس باهوش و باتجربه است؛ بدیهي است با روشهاي پوســیده و تاریخمصرفگذشــته، این اقلیت نميتوانند عقربههاي ســاعت تاریخ را به عقــب بازگردانند، چون براســاس تجربه، به مردم فهیم ما ثابت شــده اینگونه تحرکات خیاباني حاصلي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.