9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - پژواك -

لاوروف، وزیــر خارجه روســیه: مخالــف تعیین هرگونه ضربالاجل به ایران برای پاســخ به بســته پیشنهادی 1+5، هستیم

آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی: روند همکاری ایران با آژانس عادی است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: تندروهای آمریکا و اســرائیل نمیخواهند مذاکــرات به نتیجه برسد

مهدی هاشــمی، سرپرســت وزارت کشور: اغلب استانداران تغییر نمیکنند

نــوذری، وزیــر نفــت: تحریمهای جهانــی ما را بهسوی بومیسازی سوق داد

وزیر کار: بنگاههای بزرگ اقتصادی اوراق مشارکت منتشر میکنند

مهدی صفری، عضــو هیئت ایرانی مذاکرات ژنو: ایران هیچگاه تعلیق را نمیپذیرد

پس از 80 روز کشــمکش نرخ 12 درصدی سود تسهیلات بانکی تأیید شد؛ عقبنشینی دولت در برابر بانک مرکزی

ســیدرضا تقوی، رئیس شــورای سیاستگذاری ائمهجمعه: امامجمعه جناحی نداریم

عبــدالله مؤمنــی، ســخنگوی ســازمان دانشآموختــگان ایــران )ادوار تحکیــم وحــدت( ممنوعالخروج شد

آقاتهرانی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلــس خبر داد: ســفرهای اســتانی اعضــای این کمیسیون برای اسلامیکردن دانشگاهها

دو شــرط برای حضور عبدالله نوری در انتخابات: اول اینکــه اصلاحطلبــان در صورت عــدم حضور خاتمی روی نامزدی او توافــق کنند، دوم در صورت ردصلاحیتش اصلاحطلبان کاندیدای دیگری معرفی نکنند

احمدینــژاد: دولت در جبهه اقتصــادی هم با دشمنان در نبرد است

آقازاده در سفر غیرمنتظره به وین اعلام کرد: تلاش برای ادغام پیشنهادهای ایران و ‪+5 1‬ در سند مشترک

آیتالله هاشمیرفســنجانی: موضوع هستهای، نمایشگاه زورگویی غرب است

ثمرههاشــمی، مشــاور عالی احمدینژاد: ایران پرچمدار عدالتخواهی در جهان است

لاوروف، وزیــر خارجه روســیه: مخالــف تعیین مهلت برای ایران هستیم

موســی قربانــی، عضــو هیئترئیســه مجلس: مجلس برای دفاع از حقوق ملت، قاطعانه از دولت حمایت میکند

محمــد کرمیراد، نماینده مجلس: شــیوه توزیع فعلی یارانهها، عین بیعدالتی است

بروجردی، رئیس کمیســیون امنیت ملی: تعریف واحدی از عدالت در بین مسئولان وجود ندارد

آقــازاده پس از دیدار با البرادعی خبر داد: کاهش همکاری با آژانس در مورد مطالعات ادعایی

مهرداد بذرپاش، مدیرعامل سایپا: تا یکسالونیم دیگر خط تولید پراید متوقف میشود

صفری، معــاون وزیر خارجــه: در مذاکرات ژنو، اولتیماتومی داده نشد

شــیخ الازهر اعلام کرد: در صورتی به تهران سفر میکنم که نام و تصاویر مربوط به قاتل انور ســادات رئیسجمهور اســبق مصــر از خیابانهــای تهران جمعآوری شود

دادســتانی تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: اعدام 30 نفــر از قاچاقچیان مواد مخــدر، اراذل و اوباش و اشرار تهران

سعیدی، نماینده ولیفقیه در سپاه: نباید ملت در عرصه بینالملل تنها هزینهها را در نظر بگیرد

صمصامــی، مخبر کمیســیون اقتصــادی: وزیر اقتصاد باید برنامه لازم برای مهار تورم را داشته باشد

آیــتالله هاشمیرفســنجانی: راهحــل مســائل هستهای مذاکره است. اولتیماتوم بیمعناست

محمدی رئیس کل گمرک: اجرای هشــت پروژه برای تحول در ساختار گمرک تأیید شد

وزیر نفت: ســاخت پالایشــگاه نفت در گچساران بزودی آغاز میشود

کلیشــمی، معاون وزیر صنایع خبر داد: سهم دو میلیارددلاری صنایع دولتی از اعتبارات تخصیصیافته به صنعت و معدن

آیتالله هاشمیرفســنجانی: تعیین ضربالاجل همزمان با مذاکره بیمعناست

جلالی، مخبر کمیســیون امنیت ملــی: اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران موفقیت دیپلماسی است

مسکو ارسال سیستمهای دفاعی موشکی به ایران را تکذیب کرد

رضا استادی، امامجمعه موقت قم: نماز جمعه در کنار دولت قرار دارد

سعیدی، نماینده ولیفقیه در سپاه: همراهی ملت با رهبری حافظ جایگاه ایران در سطح جهان است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.