ضرورت بهکارگيري مدل انتخاب شهردار

Shargh - - پژواك - سعيد امير . کارشناس ارشد علوم سياسي

اعتقاد به مدیریت شهري توانمند و تأکید بر شفافیت و خردگرایي در گفتمان لیست امید شوراي شهر پنجم، مســتلزم افزایش نقش و وزن انســجام و همگوني در رویکرد شوراي شهر اســت. یکي از مهمترین پیامهاي مردم در انتخاب لیســت امید شوراي شــهر تهران در انتخابــات96، انســجام انتخابشــوندگان در پیگیري مطالبات شــهروندان تهراني اســت. در ابتداي شروع به کار شــوراي شــهر پنجم تهــران، مهمترین خطري که انســجام اعضاي شــورا را تحت تأثیــر قرار خواهد داد انتخاب شهردار اســت. این انتخاب به قدري مهم اســت کــه ميتواند در مراحــل بعد و در چهار ســال آینده، دیگــر تصمیمات جمعي شــورا را متأثر کرده و ســنگ بناي یکپارچگي شــورا را متزلزل کنــد. اگرچه همه اعضاي لیســت امید در دال مرکــزي اصلاحات اشتراک معنا دارند اما در نبود یک مدل عقلاني انتخاب شــهردار، خطر نهادینهشدن چندگانگي و پراکندگي در جهتگیري شوراي شــهر وجود خواهد داشت. کافي است خواستهها و توقعات جریانات سیاسي در انتخاب شهردار برآورده نشود، آنوقت چندگانگي برجسته شده و مرزهاي هویتي جریانات سیاسي پررنگ خواهد شد که ادامه این روند، ساختاري نامتقارن با رقابتي فرسایشي را در شورا نهادینه خواهد کرد. اگرچه انتخاب شهردار خطر برجستهشــدن مرزهاي هویتي در شوراي شهر را در پــي دارد امــا در کنار آن فرصتي ســازنده در جهت قرارگرفتن شورا بر مدار انسجام در پرتو بهکارگیري مدل و فرایند عقلانــي انتخاب شــهردار را بهوجود خواهد آورد. مهمتریــن ســازوکار عقلاني در راســتاي اجماع بر شاخصهاي انتخاب شــهردار تهران، انتخاب مدل منطقي بر مبنــاي نیازها و ضرورتهــاي تهران بزرگ اســت. کارکرد کلــي ميتواند بهاینصورت باشــد که گزینههاي مطلوب سکانداري شهرداري تهران فراخوان شــده و با ارائــه برنامههاي خود، طبق شــاخصهاي ارزیابي امتیازدهي شــده و با عبــور از مراحل مختلف مدل، در نهایت گزینههاي باقيمانده در شــورا به رأي گذاشته شود. این امر علاوه بر اینکه شفافیت در فرایند انتخاب شــهردار را براي جامعه بهوجود خواهد آورد، مانع از تحقق سهمخواهيها و منفعتطلبي گروهها و جریانات سیاسي خواهد شد. قطعا مدلهاي مختلفي ازســوي اعضاي شــوراي پنجم ارائه خواهد شد و هر کدام کارکرد مدل ارائهشده را به رأي خواهند گذاشت. مزیــت این امر این اســت که با طراحــي مدل انتخاب شهردار ازســوي اعضاي شوراي شهر تهران، بازيهاي سیاســي و فرصتطلبيهاي معطوف به منافع، جاي خود را به سازوکاري مشروع داده و کنشهاي معطوف به معنا شکل خواهد گرفت. بهعبارت دیگر مشروعیت مدلهاي ارائهشده در پرتو کارکرد عقلاني و منطقي آنها خواهد بود که خروجي آن کاربست شایستهسالاري در انتخاب شهردار تهران است. از طرفي ماهیت مدلهاي ارائهشده بهدلیل تعبیه شــاخصهاي کارآمدي در آن، قرابت و اشــتراک کارکردي بالایي خواهد داشت، چون همه این مدلهاي ارائهشده در گزارهها و شاخصهاي زیربنایي مشــترکاند و قرائت کاملا شایستهســالارانه و مردمســالارانه در انتخاب شــهردار را ارائه ميدهند. از این رو این همپوشــاني و اشــتراک، اعضاي شــورا را وارد مســیر همافزایي در تصمیمسازي کرده و ساختار سیاستگذاري شوراي شهر را در مراحل بعد منسجمتر و متحدتر خواهد کرد. شــوراي شــهر پنجــم تهران با انتخاب مدلــي عقلاني در انتخاب شــهردار، ميتواند الگوي دیگر کلانشــهرهاي کشــور در راستاي انتخاب مدیریت شــهري با سازوکاري شــفاف و شاخصهاي عقلاني باشــد. حال که مردم انسجام قاطع خود را در انتخاب لیســت امید با رأي بالا در انتخابات 96 نشــان دادند، نوبت به پاسخ انتخابشوندگان در عینیتیافتن انسجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.