صفر يا 100روحاني کجاست؟

Shargh - - پژواك - رضا بژکول . روزنامهنگار

گویا اقلیتي از مخالفان دولــت در روزگار دیگري سیر ميکنند و مســائل را فقط از یک دریچه، زاویه یا عینک ميبینند و به مثبتش کاري ندارند، منافع کشور اهمیتي ندارد، خوراک به دست دیگران دادن مشکلي ندارد و مهم، بودن و ماندن در فضاي مخالف اســت، حتي اگر خبرها گزینشــي باشد. درحاليکه این روزها همه مــا از مرگ نابغه ریاضي و بانــوي بزرگ ایراني در حسرت به سر ميبریم، بعضي مخالفان به دنبال شــکار خبرهایي از دولت منتخب هستند که شاید از آن بهره گیرند و روزگاري بگذرانند. به نظر ميرســد اگر روزي را با خبرهاي پرطمطراق، از دولتیان ســپري نکنند، خوابشــان نبرد، که این هم از لطایف روزگار و آزادبودن فضاي رســانهاي براي منتقدان اســت که البته مایه خرســندي است؛ حداقل نميتوانند دولت را متهم به تکصدایي بکنند.

در کجــاي جهان یا کشــورهاي در حال توســعه ميبینیــم که فقــط در جهــت تخریــب دولت گام بردارند اما اهمیتي به دســتاوردهایش ندهند؟ سؤال این اســت که آیا این همه هجمــه به دولت روحاني در طول چهار ســال کارساز بوده؟ و اگر بوده چرا رأي او نســبت به دوره قبل با همه امکانات رقیب بیشتر شــده و باز مردم بــه برنامهها و رونــد دولت او رأي دادند؟ نهتنها بیشتر از دوره قبل، بلکه خیل عظیمي از تحریمکنندگان را نیز به میدان آورده اســت. این در حالي است که بعضي کشورهاي مخالف ایران، دولت روحاني را سدي بر سر راه اهداف و برنامههاي از پیش تعیینشده خود ميدانســتند. اساسا نقد یک روش و کنــش اجتماعي براي بهترکــردن برنامههاي دولت اســت، ذات روزنامهها و رســانهها به صلابهکشیدن دولتها در روند برنامهریزي و سیاســتگذاري است، امــا نه اینکه نقــاط ضعف آنها را چمــاق کنیم و به دســتاوردهاي آنها کاري نداشته باشــیم. هر دولتي نقاط ضعف و قوتي دارد، فرقي ندارد اصولگرا باشد یا اصلاحطلب یا اعتدالگرا. مهم این است که در هرم قدرت جمهوري اســلامي ایران قرار دارند، اگر نقدي اســت باید منصفانه با تعامل و گفتوگوي دوطرفه صورت گیرد نه با مچگیريهــاي روزانه. تیتر بعضي روزنامهها با سابقه فراوان در چهار سال گذشته علیه دولت اپیدمي شــده، چرا؟ چه نتیجهاي از این تیترها گرفته شــد؟ آیا مردم با خواندن آن تیترها یا حمله به کارکرد دولت از او تبري جستند؟ یا اینکه با رأي قاطع خود، او را دوباره بر مسند قدرت نشاندند؟

دولت روحاني نه قرار اســت ایران را بهشت کند و نه قرار اســت دودســتي تقدیم غرب یا دشمن کند، کــه اگر چنین بــود چه ضرورتي بــه تأیید صلاحیت نامبرده داشــت؟ دولت نقاط ضعف و قوتي دارد که هر کسي از ذهن خویش باید آن را تحلیل یا نقد کند، اما نه اینکه در بیشــترین روزهاي سال تیتروار دولت او را به صلابه بکشــد. ســؤال از مخالفان دولت این اســت که آیا روحاني حُســني هم داشته؟ اگر جواب مثبت اســت، چرا آن را تحلیل نميکنید؟ و بهراحتي از چنین موضوعي فرار ميکنید؟ هر ایراني با کمترین سواد ميتواند تشــخیص دهد که وجه تمایز هشت سال دولت مهرورز با چهار سال دولت روحاني چقدر اســت، بهراحتي ميتواند قضاوت کند که آن دولت کجــا و این دولت کجــا؟ انصاف را در حوزه رســانه رعایت کنیم چــه در قضاوتهاي فردي دولت و چه در قضاوتهــاي جمعي آن، آقــاي روحاني نه صفرِ صفر اســت و نه صد صد، بلکــه دولت فراگیر او بین صفر تا صد اســت که با نقد منصفانه ميشود نقاط ضعفــش را برطــرف و نقاط قوتــش را تقویت کرد. ایران ما امروز با همه مشــکلات منطقهاي و جهاني بــه آرامش و ثبات نیاز دارد پس لطفا با قلم خود آن را متلاطم نکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.