وزير آموزشوپرورش، يک سر و گردن از بقيه بالاتر باشد

Shargh - - پژواك - عبدالجليل کريمپور . معلم

بحث وزیر در نهادهاي مهم آموزشــي، انگار باید فقــط از جانب فعالان صنفي، رســانهاي دنبال و به آن پرداخته شود و از این طریق مهم تلقي شود. اینکه چرا خارج از مباحث صنفي، این مهم در اولویت خواستههاي دولتها نیســت، خود دغدغهاي مضاعف است. آنچه دلنگراني را براي اعضاي نهاد آموزشــي ایجاد ميکند، بیشــتر کمتوجهي و گاه بيتوجهي به آن اســت که پیامــدي جز گریز از درونيکردن ارزشهاي فرهنگــي ندارد. آموزشوپرورش در همــه نقاط دنیا براي اینکه وظیفه مهم و خطیر تربیت شــهروند مطلوب را بــر عهده دارد، از اولویت بالایي برخوردار اســت و انتخــاب متولیان آن با وســواس زیادي انجام ميشــود. حال ســؤال این اســت که این قاعده را ما چگونه اجرائــي ميکنیم؟ خوب ميدانیم که مدت زیــادي تا معرفي کابینه باقي نمانده اســت. وزیر آموزشوپرورش چه کســي خواهد شد؟ چقدر وزیر جدید منطبق با خواســتهها و دغدغههاي این نهاد اســت؟ به نظر نگارنده، وزیر آموزشوپرورش باید درک کاملي از این نهاد داشته باشد. جامعهشناسي و روانشناســي و علوم تربیتي را بداند، فقط بــراي تکمیل پازل کابینه نیامده باشــد. وزیر آموزشوپرورش باید یک ســر وگردن از بقیه وزرا بالاتر باشــد. نه به سیاســتي خاص متصل باشــد و نه از ایدئولوژي خاصي حمایت کند. باید اندیشــمندي طراز اول باشــد که قابلیت ورود به این نهاد انسانساز را داشته باشــد. بيگمان در رسیدن به این وضعیت، باید همه همراهي کنند. مثلا شما آقاي رئیسجمهور، چقدر دراینباره اندیشیدهاید؟ آیا ميدانید اگر کشوري وزیر آموزشوپرورش اندیشمندي داشته باشد، انگار همه برنامههایش منطبق با منطقي صحیح و با درایت اســت. جناب رئیسجمهور، آموزشوپرورش نیاز بــه تحولي همهجانبه دارد که دیدي وســیع را ميطلبد. من فقط این جمله را ميگویم که این نهاد را با سیاســت پیوندي نیســت کــه وظیفهاش صرفا سیاســي باشــد، بلکه نهادي همهجانبهنگر است و کســي را ميخواهد که دســتي جدي بر سر و روي این نهاد بکشد. از محیط ادارياش که در انحصار عدهاي افتاده تا همه آنهایي که باید این قافله را تا ســر مرز ترقي پیش ببرند، اما نه، با حلواحلواگفتن دهان شــیرین نميشود، که نیاز به انقلابي آموزشي اســت که از هر لحاظ فربهاش کند. آقــاي رئیسجمهور، خود بهتر ميدانید که براي ترقي هم باید علم و اقتصاد را چســبید و هم فرهنگ و اندیشــه را. آقاي رئیسجمهور، آنچه همه معلمان ميخواهند حمایتي همهجانبه براي توفیقي بیشتر اســت تا بتوانیم آیندهاي روشنتر براي ارتقاي فرهنگ جامعه خودمان رقم بزنیم. ميخواهیم بدون دغدغه معلم باشــیم، پس با انتخاب وزیري اندیشمند آرزوي ما را محقق کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.