بقایي به ا تودي آغوبشعواثيقهحصومرتدگرفتينژاد بازگشت

Shargh - - سياست -

«بقایي را مردم آزاد کردند» این ادعایي است بود که سایت «دولــت بهــار» از آن بــراي توصیــف خبر پذیــرش وثیقه معــاون محمــود احمدينژاد در زمــان رئیسجمهــوري به کار بــرد. خبــر آزادي حمیــد بقایــي را ســاعت 15:30 روز گذشته همســرش اعلام کرد. چند ســاعت قبل از آن همسر بقایــي در بیانیــهاي کــه زبان تهدید داشــت، از آنچه «تعلل در تأییــد وثیقــه همســرش» مينامید، گفته و نوشــته بود: «در صورتيکــه رونــد مراحل آزادي ایشان تا ساعت 12 امروز چهارشــنبه چهــارم مرداد 96 انجام نشــود، ایشــان از تودیع وثیقــه امتناع نمــوده، ضمن بازپسگیري وثیقه به اعتصاب خشــک ادامه خواهنــد داد» چهار ســاعت و 30 دقیقــه بعد از ایــن بیانیه، خبر آزادي بقایي اعلام و ادعا شــد که «هواداران مردمي دکتر محمود احمدينژاد» وثیقه را تأمین کردهاند.

کانالهاي هوادار احمدينــژاد در فاصلهاي که بقایي در بازداشــت به ســر ميبرد، از آنچه «ســیل کمکهــاي خودجــوش مردمي بــراي تأمین وثیقه براي آزادي بقایي» نامیدند، ســخن ميگفتند. وکیل بقایــي یک روز قبــل از آزادي موکلش گفته بود که 20 میلیارد تومــان از 50 میلیاردتومــان قرار وثیقه، تأمین و تأیید شــده است. شاید لازم به توضیح باشد که وثیقه به صورت سند ملک تودیع ميشود. یعني اگــر بقایي با وثیقه 20 میلیاردي که به گفته ســایت دولت بهار از سوي مردم تأمین شده، آزاد شده باشد؛ یعني هواداران یک ســند ملکي 20 میلیاردي یا مثلا دویست سند 100میلیوني را به صورت «خودجوش» فراهم کردهاند تا بقایي را آزاد کنند.

بازداشت در 18 تیر

حمیــد بقایــي از 18 تیر ســال جاري بــه دلیل تأمیننشــدن وثیقه 50 میلیارد توماني در بازداشت به سر ميبرد.

چهــار روز از بازداشــت بقایــي گذشــته بود که علياکبــر جوانفکــر در مطلبي کــه در کانال خود نوشــت، از اعتصاب غذاي بقایي ســخن گفته بود. او یک بار دیگر در تاریخ ســيام تیر، نسبت به ادامه اعتصاب غذاي بقایي ابراز نگراني کرده و مسئولیت هر اتفاقي را متوجه مقامات دانســته بود. بعد از آن بود که سایت دولت بهار مدعي شد اعتصاب غذاي بقایي به مرحله خطرناکي رســیده اســت. بقایي در نهایت سهشنبهشب گذشــته به بیمارستان بقیهالله منتقل شــد. سهشنبهشــب محمــود احمدينژاد و علياکبر جوانفکر در بیمارســتان حاضر شــدند تا با بقایــي ملاقات کنند، اما مأمــوران مانع از انجام این ملاقات شدند.

احمدينــژاد همان شــب در حیاط بیمارســتان در گفتوگویــي بــا خبرنــگار ســایت دولــت بهــار بــا کنایه گفت: «امکان ملاقات که نشــد، تماس تلفني که نشــد، گواهي سلامت هم که نشــد، اینجا که ميتوانیــم در حیــاط بمانیم تا صبح!» بااینحال انتظار محمود احمدينــژاد و هوادارانش زیاد بــه طــول نینجامیــد و او روز گذشته آزاد شد.

علت بازداشت دوباره

بعد از بازداشت دوباره بقايي و البته خبر اعتصاب غذاي او، محمود احمدينژاد در نامهاي خطاب به ملت ايران بازداشت رفيق شفيقش را غيرقانوني دانسته و خواستار آزادي فوري او و جلوگيري از ادامه آنچه «ظلم بزرگ» ناميده بود شد. احمدينژاد در اين نامه به حضور بقايي با دمپايي و بدون جوراب در دادگاه اعتراض کرده بود

حمیــد بقایي یک بــار دیگر در 18 خرداد 94 بازداشــت شد و البته هشــت ماه بعد به گفتــه علياکبر جوانفکر با دســتور یک مقــام عالي نظام با قــرار کفالت آزاد شــد.جوانفکر در توضیح بازداشــت دوبــاره بقایي گفته بود: «... به دســتور همان بازپرس، نامبرده را با همراهي مأموران اعزامي از ســوي دستگاه قضائي، از مقابل منزل بازداشــت کردند و به دادسرا بردند... بازپرس پرونده با ادعاي اینکه ممکن اســت ایشــان را احضار کنند ولي در دادســرا حاضر نشــوند، قرار کفالــت را تغییر داده و بــراي نامبرده یک وثیقه ٥0 میلیارد توماني صادر کرده اســت کــه تأمین چنین وثیقــهاي براي آقــاي بقایي غیرممکن اســت و به همیــن دلیــل بازپــرس مربوطه بار دیگــر حکم به بازداشت ایشان داده است».

اتهام بقایي

وکیــل بقایي درباره اتهام مــوکل خود گفته بود: «...اتهامي که به آقاي بقایي منتســب شــده مربوط اســت به اواخــر دولت دهــم که بحــث پرداخت پاداش به برخي وزیران، مســئولان و مقامات دولتي مطرح بوده و نهایتا تصمیم گرفته ميشــود به جاي پرداخت پاداش مســتقیم به این افــراد، مبلغ 300 میلیــون تومان به وســیله نهاد ریاســتجمهوري به صندوق قرضالحســنهاي کــه 16 نفر از مقامات و مســئولان دولتي از آن صنــدوق وام گرفته بودند، پرداخت شــود تــا از محل ایــن 300 میلیون تومان تمام یا بخشــي از وامهاي دریافتي ایــن افراد از آن صندوق تا ســقف 25 میلیون تومان تســویه شود و النهایه مبلغ مذکور در اواخر مســئولیت آقاي بقایي بهعنوان معاون اجرائي و سرپرست نهاد به صندوق مذکور پرداخت شده است. نام خود آقاي بقایي هم در آن لیســت 16نفرهاي که بخشــي از وامهایشــان به وسیله نهاد تسویه شــده، قرار داشته است و 25 میلیون تومان از وام دریافتي ایشــان تســویه شــده است. دادســراي محترم پرداخت این مبلغ از سوي سرپرســت وقت نهاد ریاستجمهوري را غیرقانوني و مجرمانه تشــخیص داده و اتهام اختلاس به آقاي بقایي تفهیم و ایشان از تاریخ ‪3//139٤ 18‬بازداشت شدهاند».

اتهام از زبان اژهاي

اما غلامحســین محسنياژهاي، ســخنگوي قوه قضائیه در فاصلهاي که بقایي در بازداشــت به سر ميبرد درباره علت بازداشــت او در نشســت خبري گفتــه بــود: «بقایي به تصــرف غیرمجــاز، تباني با معامــلات غیردولتي و اختلاس و برخي موارد مالي متهم اســت. اینکه گفتنــد اتهام وي ایــن بوده که مصوبه دولت را اجرا کرده، کاملا خلاف است. کفیل بقایي از دریافــت ابلاغ حضوري خودداري کرد. وي کتبا درخواست کرد در انفرادي بماند.

چیــزي در حــدود دو میلیون یــورو وجه نقد در اختیار متهمــي از همین مجموعه بوده اســت. در زماني کــه این فرد در اختیــار وزارت اطلاعات بوده بارها به حســاب وزارت غذا سفارش داده است. این فرد در ســوییتي بوده که یخچال و تلوزیون داشــته اســت و از نور کافي برخوردار بوده اســت». به نظر ميرســد این بخش از ســخنان اژهاي در پاســخ به اظهــارات جوانفکر بــود که اعلام کــرده بود بقایي در بازداشــت اول)خــرداد ‪225 94)‬ روز بهصورت انفــرادي نگهــداري شــده اســت. بقایــي بعدا در کنفرانــس مطبوعاتي کــه احمدينژاد در آســتانه انتخابات ریاســتجمهوري برگزار کرد، درباره نحوه بازداشــت خود گفتــه بــود: «در بازجویيها گفتند حرفهایي بزنم. امیــدوارم فیلمهاي بازجویيهاي من را پخش کنند؛ چون جنبه آموزشــي دارد که در برابر بازجو چهکار کنید».

بااینحــال صحبتهــاي اژهاي با پاســخ دفتــر محمود احمدينــژاد مواجــه شــد. در ایــن نامــه از محســنياژهاي خواســته بــود «صراحتــا و به طور شــفاف درباره موضوع دو میلیونیورویــي توضیح داده و بگوید: که چه زماني و از کجا و از چه کســي و براي چه کسي و در کجا بوده و ارتباط آن با آقاي حمیــد بقایي چه بوده اســت و مســتندات آن را بــراي اطلاع افکار عمومي منتشر نمایند».

نامههاي تظلمخواهي

بعــد از بازداشــت دوبــاره بقایــي و البتــه خبر اعتصاب غذاي او، محمــود احمدينژاد در نامهاي خطاب به ملت ایران بازداشــت رفیق شــفیقش را غیرقانوني دانســته و خواســتار آزادي فــوري او و جلوگیــري از ادامه آنچه «ظلم بــزرگ» نامیده بود شــد. احمدينژاد در ایــن نامه به حضــور بقایي با دمپایي و بدون جوراب در دادگاه اعتراض کرده بود.

دادســتاني تهران عباس جعفريدولتآبادي در واکنش به این نامه، محتواي آن را مجرمانه دانسته و بــر محفوظبودن حق تعقیــب قضائي تأکید کرده بود. دولتآبادي با اشاره به احمدينژاد او را «آقایي که در گذشته مسئولیت داشته»، خطاب قرار داده و نامه او را «توهینآمیز و کذب» دانســته و گفته بود: «به گونهاي ادعا شــده بود که گویــا این متهم را در زندان هارونالرشید یا گوانتانامو نگه داشتهاند».

همچنیــن در اطلاعیــه دادســتاني، درباره نحوه بازداشــت بقایــي آمده بود: «مشــارالیه بــا عناوین اتهامات مالي توســط بازپرس دادســراي عمومي و انقلاب تهران احضار، پس از ابلاغ قانوني و استنکاف از حضور در دادســرا، طبق مقررات قانوني جلب و توســط ضابطین قوه قضائیه به شــعبه بازپرســي معرفي ميشود.

پس از حضور متهم در شــعبه بازپرسي و تفهیم و اخــذ دفاعیات از وي و بررســي محتویات پرونده، مشــارالیه پس از صــدور قرار تأمین قانوني توســط بازپرس پرونده به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفي شده است. علیهذا اقدامات صورتگرفته بر اســاس موازین قانوني و با رعایت حقوق متهم بوده و هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسانه و بدون اطلاع از موضوع، تشــویش اذهان عمومي محسوب و اقدام قانوني را در پي خواهد داشت.»

مشابهتسازي

در فاصلــهاي که بقایي در بازداشــت و اعتصاب غذا به ســر ميبرد، ســایت دولت بهار و کانالهاي حامــي احمدينژاد موج گســتردهاي در حمایت از بقایي به راه انداختند. اســفندیار رحیممشایي صبح دیروز در نامهاي عاشــقانه خطاب به بقایي اعتصاب او را به روزهداري تشــبیه کرده و نوشــته بود: «... و اما امروز، در بین بهت فسونشــدگان! این تپش، چه جهش! داشت.

جوشش مهر انســاني، توفان شد، غلیان ضربان هیجــان، در فراق جوهر جان، دختــر!... برادر! روزه عشــق قبول! برادرجان! در صفر عاشــقي تو یکه و تنها، دور از کاشــانه، در کنج مریضخانه، سرسخت در امتحاني ســخت، در نمایش وفــا و صفا، بيگناه و بيپناه، در عاشقي بیست شدي! برادر! روزه عشق قبول »!

همچنین مطالب متعددي در ایــن مدت دربــاره اعتصاب غذا در سایت دولت بهار منتشر شد.

بقایي کیست

بقایي یکــي از نزدیکترین چهرههــا - البتــه بعــد از اســفندیار رحیممشــایي- به محمــود احمدينژاد اســت. ثبتنــام بقایــي در انتخابات ریاســتجمهوري گذشــته و البته حضور مجدد او در عرصه سیاست در کنار احمدينژاد و مشــایي، آنهــا را به ســهگانه جذابــي در فضــاي مجــازي تبدیل کرده بود. این سه چهره با ارســال ویدئوهــاي متعدد و متنــوع دربــاره موضوعات مختلــف - از تبلیــغ براي روز درخــتکاري گرفته تــا تبریک نوروز - تــلاش ميکردند خود را در مرکز توجه رســانهها قرار دهند؛ هرچند اغلب کاربران شــبکههاي اجتماعي بــا ویدئوهایي که این سه نفر به اشــتراك ميگذاشتند، برخوردي طنزآمیز داشتند.

ایــن برخوردهــاي طنزآمیــز امــا باعــث نشــد احمدينــژاد از حمایت خود از بقایي عقبنشــیني کند به طــوري که در کنفرانس خبــري خود قبل از انتخابات اعلام کرد: «هیچ دو نفري در دنیا شبیه به هم نیستند به جز من و مشایي و بقایي».

ایــن ســه نفــر در مهلــت ثبتنــام انتخابــات ریاســتجمهوري، دست در دســت هم و «زندهباد بهار»گویان وارد ســاختمان وزارت کشــور شــدند، درحاليکه به نظر ميرســید احمدينژاد و مشــایي براي مشــایعت بقایي راهي ساختمان وزارت کشور شده باشند، اما در یک لحظه غافلگیرکننده، محمود هم براي انتخابات ثبتنام کرد.

در نهایت هم نه صلاحیت احمدينژاد تأیید شد و نه بقایــي. حمید بقایــي در دو دولت او معاونت اجرائي و سرپرســتي نهاد ریاستجمهوري، ریاست سازمان میراث فرهنگي و گردشگري و دبیري شوراي عالي مناطق آزاد کشور را تجربه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.