فروپاشی خلافت داعش در موصل شکست کامل استکبار را گریزناپذیر کرده است

Shargh - - سياست -

فارس: سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح خطاب به یادواره سرداران و 265 شــهید اطلاعات قرارگاه نجف نیروی زمینی ســپاه پیامی صادر کرد. در بخشــی از پیام او آمده: «تاریخ انقلاب اسلامی و ایران عزیز، تجلیگاه حضور مردان خطرپذیری است که با نام و یاد خدا برابر خطر سینه ســپر کردند و در میدانهای نبرد با دشمنان قرآن و اســلام، آرمان و آرزوهای آنان را ســوزاندند و امروز و فردای این کشــور را مدیون خود ساختند. بیتردید اگر این مجاهدتها و حماسهآفرینیهای شهیدان و تربیتیافتگان مکتب انقلاب اســلامی و ولایت فقیه نبود، همه روزهای روشــن ملت و کشــور عزیزمان ایران، زیر چتر ســیاه سیاستها و دشمنیهای نظام سلطه و استکبار به شبهای تیرهوتار تبدیل میشد، بهگونهای که از انقلاب و نظامی که هماینک الگوی ملتهای استکبارســتیز و ســلطهگریز شــده است، نشانهای باقی نمیماند».

در ادامه این پیام آمده اســت که «در این عرصه ســترگ، بیشــک برگــزاری این یــادواره با شــکوه، جلوهای از این هنرمندی اســت که حماسه سرداران و 265 شــهید اطلاعات قرارگاه نجف نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی را نصبالعین ما قرار داده اســت، حماســهای که ترجمان شجاعت، از خود گذشتگی و نقشهای سرنوشتساز شهدای اطلاعات یگانهای عملیاتی اســتانهای کرمانشاه، ایــلام و همدان در هشــت ســال دفــاع مقدس و مصاف با دشــمن متجاوز بعثی اســت و پشــتوانه بزرگ رزمندگان دلاور اســلام در جبهههای نبرد حق علیه باطل، محســوب میشــد. اقدام هوشمندانه و متعهدانه دســتاندرکاران برپایی این یادواره بهویژه فرمانده مقتدر و انقلابی نیروی زمینی سپاه و فرمانده مخلص و بیادعای قرارگاه نجف و نیز خانوادههای معظــم و میراثداران شــهدای عزیز که با روشــی مدبرانه و شــیوا در پی زندهکــردن نام، یاد، خاطره و ســیره الهامبخش آنان برآمده و اصالتبخشــیدن بــه اهداف شــهیدان و تقدیــس ایثار و فــداکاری و شهادت فیســبیلالله را یادآور شدند، را مورد تقدیر و ستایش قرار میدهم و از خدای سبحان خاضعانه میخواهم دلهای ما را به واســطه تکریم شــهدا، مصفا و بــه نورانیت و معنویت جــلا دهد. در پایان با تأکید بر لزوم درک شرایط حساس و سرنوشتساز امروز، که تحولات منطقه و دســتاوردهای شــگرف مقاومت اســلامی در نبــرد با تروریســم تکفیری با فروپاشــی خلافت خودخوانده داعــش در موصل، شکســت کامل راهبردها و سیاســتهای اســتکبار، صهیونیســم و جاهلیت قبیله آلسعود را گریزناپذیر کرده اســت و عبور موفق و ســربلند دنیای اســلام و ملــت ایــران از پیچ تاریخــی بــزرگ و راهیابی به دروازههــای تمدن نوین اســلامی را نویــد میدهد، بازخوانی و ایفای نقشها و مســئولیتهای سنگین خود در زندهنگهداشــتن نام شهدا و بزرگداشت آنان بهعنوان یک نیاز اساسی و فریضه فراموشناشدنی، همچنان باید دستور کار دائمی قرار گرفته و به فضل الهی در این مسیر مبارک، منویات و رهنمودهای نافذ و حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنهای )مدظلهالعالی( را قطبنمای تلاش و کوشش خود قرار دهیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.