در دیدار رئیسجمهوری با فرماندهان سپاه چه گذشت

Shargh - - سياست -

در پایان، سرمقاله که امضای «سعدالله زارعی» را در پــای خــود دارد، نتیجه عمل بــه توصیههای فرماندهان ســپاه را تقویت دولت میداند و نوشته: «عمل به توصیهها و دغدغههای فرماندهان ارشــد سپاه که در جلسه دوشــنبه بیان شده است، دولت را تقویــت میکنــد و به آن اعتبار تــازهای میدهد. ازاینرو با توجه به شــناخت عمیــق و دیرپای آقای روحانی نســبت به ســپاه انتظار میرود تحولی در همــه آنچه طی یکی، دو ســال اخیــر در ادبیات و بعضا رفتار دولت شاهد بودهایم پدید آید».

توضیحات واعظی درباره دیدار دوشنبه

امــا «محمود واعظــی»، وزیر ارتباطــات، دیروز در حاشــیه جلســه هیئت دولت در مورد این دیدار گفته که «سپاه پاســداران انقلاب اسلامی یک نهاد انقلابــی در ایران اســت و همــواره دولت و همه نظام نگاهشان به سپاه بهعنوان یک نیروی انقلابی مخلص بوده اســت». به نوشته «تسنیم»، او افزود: «البتــه بهطور طبیعی ممکن اســت در شــلوغی انتخابــات حرفهایی هم زده شــود که باید آنها را تمامشــده بدانیم، زیرا اگر قرار باشــد دولت چهار سال کشــور را اداره کند، مگر میشود هماهنگی و همکاری بســیار نزدیکی بین دولت و سپاه نباشد؟» واعظــی تصریح کــرد: «ما وظیفه خــود میدانیم هرطور که میتوانیم به سپاه کمک کنیم و انتظار و نیاز هم داریم که سپاه به دولت کمک کند، بنابراین فکر میکنم ایــن دیدارها اتفاقــات طبیعی بعد از انتخابات است که رقابتها کنار گذاشته میشود و رفاقتها برای کار در کشوری که اطرافش اینهمه ناامنی اســت شروع شود». او تأکید کرد: «سپاه خط مقدم جبهه اســت و دولت با تمام وجود از ســپاه پشتیبانی میکند».

با نگاهی به روایت و موضع سردار غیبپرور که این همگرایی و انسجام را مهم میداند و همینطور مواضــع دولتیهــا، در کنــار ســرمقاله کیهان که «براساس شنیده» نوشته شده، این مطلب را به ذهن متبادر میکند که گویا یــک جریان خاص، علاقهای به فضای ایجادشــده بعــد از این دیدار نداشــته و خواهان القای مطالب دیگری هســتند؛ هرچند اگر گلایه و نقدی هم بوده، صحبتهای رئیس سازمان بســیج بهعنوان یکی از حاضران نشــان میدهد دو طرف علاقهای به عمومیکردن آن نداشته و ندارند؛ درست برخلاف آنچه در «کیهان» آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.