تمام «نقاط حساس دشمنان» تحت اشراف اطلاعاتی ایران است

Shargh - - سياست -

فارس: امیر ســیدعبدالرحیم موســوی جانشین رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در یادواره شهدای اطلاعات عملیات قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه که در کرمانشاه برگزار شد، گفت: «ما هماکنون در مناطــق مورد نظر اشــراف اطلاعاتی کامل داریم و اگر ســرعت عمــل بــرادران در هدف قــراردادن محلههای داعش در دیرالــزور را میبینیم به دلیل این اســت که نیروی قدس چندین هدف را در اختیار آنــان قرار میدهد». موســوی افــزود: «امروز تمام نقاط حســاس دشمنان تحت اشــراف اطلاعاتی ما قرار دارد و هر زمان بخواهیم آنها را مورد هدف قرار میدهیم، این اقتدار و اعتماد به نفس و اعلام قدرت به دشــمنان خدا، برآمده از شجره طیبهای است که شــهدای اطلاعات در دفاع مقدس غــرس کردند و امروز از آن بهره میبریم».

او ادامــه داد: «دنیا بداند ما بر ســر دین خود با هیچکــس معاملــه نمیکنیــم، بر ســر ارزشهای خودمــان بــا هیچکــس مذاکــره نمیکنیــم، ما از آرمانهای خود ســر ســوزنی کوتاه نمیآییم و برای امنیتمان با احدی شــوخی نداریم و جواب ترقه را با موشــک خواهیم داد». موسوی گفت: «قدرتهای بــزرگ در محاســبات خــود بــزرگ هســتند، اما در محاســبات ما هیــچ قدرتی بالاتــر از خداوند وجود نــدارد و به برکــت ایمان به خداونــد از هیچ قدرت ظاهری هراســی نداریم». او تصریح کرد: «در مورد توطئه دشمنان هوشــیار باشید، شک نکنید فرزندان ملــت در نیروهای مســلح آنچه را کــه باید، انجام میدهنــد و کوچکترین نگرانی از نیروهای مســلح نداشته باشید اما تهدید همهجانبه است و دشمنان ما جدیاند و میفهمند که جمع انقلاب اســلامی با نظام سلطه در جهان ممکن نیست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.