سکوت حریری در برابر ترامپ

Shargh - - جهان -

همزمان با جنگ نیروهای مقاومت با گروههای تروریســتی در ارتفاعــات عرســال لبنــان ، «دونالد ترامــپ» رئیسجمهــوری آمریکا، سهشنبهشــب در کنفرانس خبری مشــترک با «ســعد الحریری،» نخستوزیر لبنان، در کاخ سفید، ادعا کرد حزبالله لبنان تهدیدی برای امنیت این کشور و منطقه است؛ ســخنانی که اعتراض الحریری را در پی نداشت. به گــزارش ایرنا، ترامــپ در این کنفرانــس خبری که بهطور مســتقیم از شــبکههای مختلف خبری دنیا پخش شد با بیان این مطلب افزود: ارتش لبنان باید تنها مدافع این کشور باشد. رئیسجمهوری آمریکا با تروریستیخواندن حزبالله، مدعی شد: حزبالله خــود را بهعنوان مدافع منافع ملــی لبنان معرفی میکند اما به دنبال منافع خود و ایران است. ترامپ در پاسخ به ســؤالی درباره تحریمهای سختگیرانه کنگره آمریکا علیه حزبالله، گفت: در 24 ســاعت آینده نظر نهایی خود را در این زمینه اعلام خواهیم کــرد و تصمیــم خواهیم گرفت که چه بشــود. در این زمینه با کارشناســان و نمایندههای نظامیمان نشســتهایی خواهیم داشــت تا در اسرع وقت به نتیجه برســیم. همچنین درباره نقش حزبالله در ســوریه صحبت خواهم کرد. سعد الحریری زمانی کــه ترامپ علیــه حزبالله موضع تنــدی گرفت و این حزب را تروریســتی دانست، هیچ واکنشی نشان نداد. این در حالی است که در کابینه او وزیران عضو حزبالله حضور دارنــد. رئیسجمهوری آمریکا در بخش دیگر ســخنانش لبنان را خــط مقدم مبارزه با تروریســم خواند و بــه دســتاوردهای بزرگ این کشور در این زمینه اذعان کرد. در همین حال سعد الحریری، نخســتوزیر لبنان، نیــز در این کنفرانس خبری با تأکید بر پایبندی کشورش به قطعنامههای بینالمللی ازجمله قطعنامه 1701 شــورای امنیت افــزود: از ترامپ به دلیــل حمایتهایش از ارتش لبنــان و نیروهــای ویژه ســازمان ملل مســتقر در مرزهای لبنان با فلســطین اشغالی )یونیفل( تشکر میکنم. نخستوزیر لبنان در پاسخ به سؤالی درباره پاسخ کشــورش نسبت به تحریمهای کنگره آمریکا گفت: مــا همواره درخصــوص تحریمها همکاری کردهایــم و درهمینباره تماسها و نشســتهایی با کنگــره خواهم داشــت تــا دربــاره تحریمهای تصویبشده به نوعی تفاهم دست پیدا کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.