مایک پمپئو؛ جاهطلب اطلاعاتی

Shargh - - جهان -

مایــک پمپئو، سیاســتمدار جمهوریخواه و تاجر 54ســاله آمریکایی، پیش از آن که ســکان هدایت ســازمان سیا را در 23 ژانویه سال جاری در دســت بگیرد، نمایندگی ایالات کانزاس بین سالهای 2011 تا 2017 را برعهده داشــت. مدیر فعلی سازمان ســیا همچنین عضویت در مجمع ملی جمهوریخواهان و عضویــت در مجمع منتخب اطلاعات کنگره را در پرونده سیاســی خود میبیند. از اقدامات پمپئو از زمان حضور در رأس سیا، میتوان به دیدار با «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهوری ترکیه و همچنین سفر به عربســتان اشاره کرد. او در سفر به عربستان ســعودی، مدال «جرج تنت» را به «محمدبن نایف»، ولیعهد پیشــین عربستان اهدا کرد که جزء اولین نشــانههای نگاه مثبت دولت ترامپ به آلسعود بود. بااینحال، آنچه پمپئو را از اخلافاش متمایز میکند، عطش او برای انجام کارها و اقدامات پنهانی است که در برخی اظهارات او درباره ایران، کرهشــمالی و روســیه مشخص است. از دیگر ســو، درحالیکه مدیران زیرک سیا همواره از درگیرشــدن در مباحث سیاسی اجتناب میورزند، پمپئو تقریبا هر روز در کاخ سفید حضور دارد و به ترامپ گزارش میدهد. باوجود برخی اختلاف نظرها با کاخ سفید، جاهطلبی و ریسکپذیری پمپئو، او را به گزینهای ایدهآل برای دولت ترامپ بدل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.