حماس در فهرست تروریستی اروپا باقی میماند

Shargh - - جهان -

بر اســاس حکم دیــوان دادگســتری اروپا، جنبــش حمــاس در فهرســت ســازمانهای تروریســتی باقــی میمانــد. برایناســاس، محدودیتهایــی کــه اتحادیه اروپــا علیه این حزب فلسطینی وضع کرده بود، همچنان پابرجا میماننــد. دادگاه اتحادیه اروپا در ســال 2014 به حذف نام حماس از فهرســت سازمانهای تروریســتی رأی داده بود. این حکم در آن زمان واکنشهــای گســتردهای را برانگیخت. دادگاه اروپــا از نظر سلســلهمراتب پایینتــر از دیوان دادگستری اروپاســت. فوزی برهوم، سخنگوی حماس، گفت که این ســازمان در حال بررسی حکم دادگاه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.