واکنش قطر به تحریمهای جدید کشورهای عربی

Shargh - - جهان -

رئیــس کمیتــه ملی مشــترک حقوقبشــر قطر فهرســت جدید تروریســم را که کشورهای تحریمکننده صادر کردهاند، «یکجانبه» خواند. به گزارش ایســنا، بــه نقل از روزنامه مســتقل رأیالیوم، علــی بنصمیخ المری، رئیس کمیته ملی حقوقبشــر قطر، گفت: این فهرســت که فهرســتی یکجانبه اســت، مثل فهرستهای قبلی به رســمیت شناخته نمیشود، همانطور که سازمان ملل اعلام کرده که فقط فهرستهای صادرشده از سوی خود این سازمان را میپذیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.