شرط محمود عباس برای از سرگیری همکاری با اسرائیل

Shargh - - جهان -

«محمــود عبــاس»، رئیــس تشــکیلات خودگردان، اعلام کرد: در صورتی که اســرائیل اقدامات امنیتی در مســجدالاقصی را متوقف و شرایط به وضع سابق باز گردد، به همکاریهای امنیتی با اســرائیل ادامه میدهد. این در حالی اســت که روز گذشــته نیــز در درگیــری مردم فلســطین با نظامیان اســرائیل در ورودیهای مســجدلاقصی که قصد داشــتند دوربینهای امنیتی را در آنجا نصب کنند، صدها فلسطینی زخمــی شــدند و نمازگــزاران فلســطینی در کوچهها و خیابان و ورودیهای مسجدالاقصی نماز صبح را اقامه کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.