هشدار دوباره کرهشمالی به آمریکا

Shargh - - جهان -

خبرگــزاری دولتی کرهجنوبــی از خبرگزاری رســمی کرهشــمالی نقل کرده، در صورتی که آمریکا تلاشــی در جهت تغییــر رژیم حاکم در پیونگیانــگ انجام دهد، کرهشــمالی به «قلب ایــالات متحده» حمله اتمی خواهد کرد. بیانیه منتشرشــده در خبرگزاری رســمی کرهشمالی یــک هفته پس از آن اســت که مایــک پمپئو، رئیس ســازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، «ســیآیای»، گفته بود، دولــت دونالد ترامپ بایــد راهی پیدا کند که هدف از آن «جداکردن» ظرفیتها و تواناییهای هستهای کرهشمالی و «رژیم» آن کشور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.