تیلرسون قصد کنارهگیری ندارد

Shargh - - جهان -

گزارشهــای خبری به نقل از منابع مختلف در کاخ ســفید تأکیــد دارند، رکس تیلرســون، وزیــر خارجه آمریــکا، قصد کنارهگیــری ندارد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، رکس تیلرسون که سابقا رئیس شرکت اکسون موبیل بوده، از زمان رویکارآمدن در ماه فوریه به وزارت خارجه آمریکا، هــدف انتقادات قرار گرفته اســت. شــبکه خبری ســیانان پیشتر گزارش داده بود، تیلرســون قصــد دارد تا پایان سال از سمتش کنارهگیری کند؛ ادعایی که هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه، آن را رد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.