دیدار بنسلمان با فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا

Shargh - - جهان -

محمــد بنســلمان، ولیعهد عربســتان، با جوزف وتــل، فرمانده نیروهــای مرکزی آمریکا در خاورمیانه، دیدار کرد. محمد بنســلمان به دستور ســلمان بنعبدالعزیز، پادشاه عربستان و بــه دلیــل نبــود او، زمــام امور کشــور را در دســت گرفته اســت. در جریان ایــن دیدار، دو طرف به بررســی تحــولات اوضــاع منطقه و تلاشهای مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.