رکورد تاریخی «علی دایی» تا چزما ن وردهمیماند ابر آهقنیادستيخ گل؟

Shargh - - ورزش -

«علــی دایی» با 109 گل ملــی، بهترین گلزن ملی در تاریخ محســوب میشــود. درست اســت که در فوتبال رکوردهای انفرادی چندان برجسته نمیشــود؛ اما دایی با این تعداد گل سالهاست که بخشی از تاریخ فوتبال جهان را به خودش و ایران اختصاص داده اســت. دایی در آخرین روزهای سال 2003 با زدن یک گل به لبنان به ۸5 گل ملی رسید و با شکستن رکورد ۸4 گل ملی فرانس پوشکاش افسانهای به بهترین گلزن ملی تاریخ تبدیل شد. دایی به آن رکورد بسنده نکرد و با اضافهکردن گلهای ملیاش به 109 رکوردی از خود به جا گذاشــته که شکستهشدنش مأموریتی غیرممکن به نظر میرسد. در این 14 سال رکورد دایی دستنخورده باقی ماند و بازیکنی حتی فرصت نزدیکشــدن به آن را پیدا نکرد. در 14 ســال گذشــته تمامی 10 گلزن برتر ملی جهان بازیکنان بازنشســته بودند و هیچ خطری کاپیتان ســابق تیم ملی ایران را تهدید نمیکرد. رونالدو پرتغالی اما چند ماه پیش خود را وارد فهرســت 10 گلزن برتر ملی جهان کرد و به پیشــروی خود در جدول برترین گلزنان ملی جهــان ادامه میدهد. آیا زنگ خطر برای دایی به صدا درآمده اســت؟ درحالحاضر از بین مهاجمان کنونی تیمهای ملی 11 بازیکن هســتند که حداقل 50 گل ملی دارند. آیا این 11 بازیکن میتوانند به رکورد تاریخی دایی برسند؟

رونالدو- 75 گل

رونالدو 32ســاله در جام کنفدراسیونها 75گله شد و به هفتمین گلزن ملی دنیا تبدیل شــد. رونالدو این 75 گل را در 143 بازی به ثمر رساند. روی کاغذ رونالدو برای شکستن رکورد دایی شانس دارد، شانسش کم هم نیست. رونالدو 15 سال است پیراهن پرتغال را بر تن میکند در بعضی سالها او در گلزنی بســیار ناموفق بوده؛ اما چند سالی است که در زدن گل ملی موفق عمل میکند و در سال 201۶، 13 گل زد، امسال هم بسیار خوب کار کرد و در 7 بازی هفت بار موفق به گلزنی شد. در واقع رونالدو در 20 بازی ملی اخیر خود 20 گل زده و با همین گلها خود را وارد جدول 10 گلزن برتر ملی تاریخ کرد. بین 10 گلزن برتر ملی او تنها بازیکنی است که هنوز بازی میکند و باید گفت تنها رقیب جدی دایی محســوب میشود. فراموش نکنیم که رونالدو به کسب رکوردهای انفرادی خیلی علاقه دارد. رونالدو برای شکست رکورد دایی یک راه دارد؛ این بازیکن 32ساله باید پنج، شش سال دیگر برای پرتغال بازی کند و در هر سال هم هفت، هشت گل برای این تیم بزند. با این فرمول در ســال 2022 میتواند به رکورد دایی برســد. رونالدو با چند نفر بالای سر خــود فاصله زیادی ندارد؛ او هماکنون هفتمین گلزن ملی جهان اســت و با دو گل دیگر به 77 گل پله میرســد و در پله ششــم قــرار میگیرد. برای قرارگرفتن در رتبه سوم، به پنج گل و برای رسیدن به رده دوم به 10 گل دیگر نیاز دارد. احتمالا حدود یک ســال بعد رونالدو خود را پشتسر دایی رسانده است و باید تلاش کند فاصله زیادش با 109 گل علی دایی را پر کند.

لیونل مسی- 58 گل

این یک واقعیت است که مسی در تیم ملی آرژانتین آن گلزن تمامعیار بارســا نیست، بااینحال آمارش قابل دفاع است؛ 5۸ گل در 11۸ بازی ملی. بهترین گلزن ملی آرژانتین که موفق شــد از رکورد گابریل باتیســتوتا عبور کند، حدود نیم گل در هر بازی ملی به ثمر رســانده اســت. ســتاره بارســا اگر قرار باشــد با همین نرخ، گلزنی را ادامه دهد و هر یکی، دو ســال هم حرف از خداحافظی بزند، نمیتواند حتی به رســیدن به 10 گلزن برتر ملی امیدوار باشــد، چه برســد به علی دایی 109 گله. بااینحال هیچوقت نباید مســی را نادیده گرفت، او فقط 30 ســال دارد، شــاید یک دهه دیگر برای آرژانتین بازی کند و خیلی هم گل بزند. ســالهایی بوده که مســی در یک ســال بیش از 10 گل ملی داشته اســت و این بازیکن هم شانس رسیدن به دایــی را دارد ولی خیلی کم. مســی اگر پس از جــام جهانی 201۸ دوباره تصمیم به خداحافظی نگیــرد و به بازی ملی ادامه دهد، حداقل میتواند به 70 گل برسد.

کلینت دمپسی-56 گل

این مهاجم کهنهکار آمریکایی در 134 بازی ملی 5۶ گل به ثمر رسانده. درست است که دمپسی 34ســاله همچنان برای آمریکا گل میزند؛ اما او تقریبا در آخر ســالهای بازیاش قرار دارد و از جانب او هیچ خطری دایی را تهدید نخواهد کرد.

سانیل چهتری- 54 گل

یک آســیایی دیگر با بیــش از 50 گل. این گلزن هندی در 94 بازی ملی این 54 گل زده اســت. چهتری 32ساله است و در نهایت بتواند خود را به مرز 70 یا حداکثر ۸0 گل برساند. هند در منطقه خود حریفان آسانی دارد و فرصت گلزنی برای سانیل مهیاست.

وین رونی- 5۳ گل

رونی هم یک گلزن ملی موفق بوده اســت. او نیز مثل رونالدو و مسی، بهترین گلزن تیم ملی کشــورش است. شرایط فعلی رونی نشان نمیدهد که او ســالهای زیادی در تیم ملی پیشرو داشــته باشــد و بتواند حتی به ۶0 گل برســد. رونی 32ســاله 119 بازی ملی دارد اما به آخرین اردوی تیم ملی دعوت نشد.

علی اشفق- 5۲ گل

شاید باورش سخت باشــد که یک مهاجم مالدیوی 52 گل ملی داشته باشد. اشفق 31ســاله در 77 بازی ملی این 52 گل را به ثمر رسانده است. با توجه بــه رقبای ضعیف مالدیو در منطقه، قطعا این مهاجم میتواند به پیشروی خود ادامه دهد. برای رسیدن به دایی شانس دارد؟ هرگز.

نیمار- 5۰ گل

بهجز رونالدو، نیمار تنها بازیکنی اســت که میتواند دایی را تهدید کند. بیشتر بازیکنان بالای پنج گل ملی، بالای 30 سال دارند و در واقع در آخرین ســالهای بازی ملیشــان قرار دارند؛ اما نیمار در 25سالگی 52 گل ملی دارد. او این 52 گل را در شــش ســال و در 77 بازی ملی به ثمر رســانده است. نیمار اگر تا 30ســالگی برای برزیل بازی کند و با همین روند هم گل بزنــد، قطعا به مرز صد گل میرســد و با عبور از پلــه، بهترین گلزن ملی برزیل میشــود. کاپیتان برزیل را باید یک تهدید مهم برای دایی دانست. اگر نیمار به گلزنیهای خود در پیراهن ملی ادامه دهد، در سال 2023، 2024 میتواند رکورد علی دایی را بشــکند. بااینحال، هیچ تضمینی وجود ندارد این بازیکن بتواند فرم مطلوب فعلیاش را در آینده هم حفظ کند.

بدر أحمد المطوع-کویت- 51 گل

ایــن ملیپوش کویتی در 15۸ بازی ملی، 51 گل زده اســت. او در ســن 32سالگي، میتواند خود را به حدود 70 گل برساند.

ادین ژکو- بوسنیوهرزگوین- 5۰ گل

در تیم ملی بوســنی، رســیدن به 50 گل واقعا هنر میخواهد. ژکو تنها در ۸5 بازی ملی، 50 گل زده اســت. این بازیکن 31ساله، برای زدن گلهای بیشــتر کار ســختی دارد؛ چراکه تیم ملی کشــورش بازیهای ملی زیادی انجام نمیدهد.

شینجی اوکازاکی-ژاپن- 5۰ گل

مهاجم لسترســیتی هم بهتازگی 50گله شد؛ 50 گل در 10۸ بازی ملی. اوکازاکی هم 31ساله است و در نهایت به ۸0 گل خواهد رسید.

آسوما جیان- غنا 5۰ گل

پس از 15 ســال بازی در تیم ملی غنا، به 103 بازی ملی و 50 گل رسید. او هم هیچ خطری برای علی دایی نیست.

گلزنان برتر ملی؛

1. علی دایی )ایران( 109 گل در 140 بازی ملی 2. فرانس پوشکاش )مجارستان/ اسپانیا( ۸4 گل در ۸9 بازی 3. کونیشیگه کاماموتو )ژاپن( ۸0 گل در ۸4 بازی 4. گودفری چیتالو )زامبیا( 79 گل در 111 بازی 5. حسین سعید )عراق( 7۸ گل در 137 بازی ۶. پله )برزیل( 77 گل در 91 بازی 7. ساندور کوچیس )مجارستان( 75 گل در ۶۸ بازی ۸. بشار عبداله )کویت( 75 گل در 133 بازی ملی 9. کریستیانو رونالدو )پرتغال( 75 گل در 142 بازی ملی

علی دایی در 34سالگی بهترین گلزن تاریخ ملی جهان شد. در 28 آبان 1382 در دیدار ایران- لبنان در بیروت، با زدن گل 84 با رکورد پوشکاش افسانهای مساوی کرد و 9 روز بعد موفق شد در بازی برگشت با لبنان، با زدن یک گل دیگر به این تیم، این رکورد بسیار مهم را بشکند. دایی دستبردار نبود و فاصله خود را با پوشکاش بیشتر و بیشتر کرد تا کار را برای آنهایی که میخواهند به او نزدیک شوند، سختتر کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.