دایی چگونه 109گله شد

Shargh - - ورزش -

علی دایی خیلی دیر در فوتبال ایران چهره شد. مهاجم بانک تجارت تهران، در شــانزدهم خرداد 1372 درحالیکه 24ساله بود، اولین بازی ملیاش را انجام داد.

دایــی در تیــم مطرحی بــازی نمیکــرد و بــرای فوتبالیها چهره شناختهشــدهای نبــود. او در پنج بــازی ملی اولش هم گلــی نزد؛ اما تواناییهایــش آنقدر بالا بود کــه علی پروین، مربــی وقت تیم ملی، فرصت بیشــتری به او داد. علی دایی ســرانجام در چهارم تیر 1372، در بازی با تایوان که ششــمین بازی ملیاش بــود، اولین گلش را برای ایران زد و موتور گلزنیاش روشن شد. دایی در 20 بازی اول ملی خود، هفت گل زد که آمار متوســطی بود. از ســال 75 و دیدارهای انتخابی جام ملتهای آســیا، روند گلزنی دایی بیسابقه شد. دایی در 20 بازی بعدی ملی خود، 2۸ گل زد؛ هر بازی بیش از یک گل. علی دایی خیلی زود با شکســتن رکورد غلامحســین مظلومی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملــی فوتبال ایران شــد؛ در 29 خرداد 1375. دایی بــا زدن یک گل به نپال، ضمن رسیدن به بیستمین گل ملی، بهترین گلزن تاریخ ملی ایران شد؛ رکوردی که 21 سال است در اختیار دارد و بعید است آن را به این زودیها از دست بدهد.

علی دایی در همان ســال 75 لژیونر شد و به آرمینیا بیلهفلد آلمان پیوســت. حضور او در اروپا هم روند بازیهای ملیاش را کم نکرد. در ســال 1379 پنجاهمین گل ملی خود را در هفتادویکمین بازی ملی به ثمر رساند. او در بازی با تایلند، در مقدماتی جام جهانی 2002، صدمین بازی ملیاش را جشــن گرفت؛ اولین ملیپوش ایرانی که به صد بازی ملی رســید. دایی در صد بازی، 77 گل ملی زده بود و تنها هفت گل با رکورد تاریخی فرانس پوشکاش فاصله داشت.

علــی دایی در 34ســالگی بهتریــن گلزن تاریخ ملی جهان شــد. در 2۸ آبــان 13۸2 در دیدار ایران- لبنان در بیــروت، با زدن گل ۸4 با رکورد پوشــکاش افســانهای مســاوی کرد و 9 روز بعد موفق شد در بازی برگشــت با لبنان، با زدن یک گل دیگر به این تیم، این رکورد بسیار مهم را بشــکند. دایی دســتبردار نبود و فاصله خود را با پوشکاش بیشــتر و بیشــتر کرد تا کار را برای آنهایی که میخواهند به او نزدیک شــوند، ســختتر کند. علی دایی اولین گلزنی شد که به صد گل ملی میرســید. در سال 13۸3، در بازی با لائوس، چهار گل زد و از مرز صد گل ملی عبور کرد. روند گلزنیهایی دایی در آن سالهای پایانی مانند دوران قبل نبــود؛ او در 15 بازی ملی آخر خود، پنج گل زد. آخرین گل ملی او در یک بازی دوســتانه پیش از جام جهانی 200۶ بود که دروازه کاســتاریکا را باز کرد. دایی در چهار بــازی آخر خود گلی نزد و با 109 گل ملی، در جام جهانی 200۶ به کار خود در تیم ملی پایان داد. بازی با آنگولا در جــام جهانی 200۶ پایانی بود برای حضور 14ســاله علی دایی در تیم ملی ایران. او در 37ســالگی با اینکه پایانی نســبتا تلخ در تیم ملی داشــت؛ اما رکوردهایی از خودش به جا گذاشت که نظیر آن را نمیتوان جایی پیدا کرد.

رقبای دایی

در بین گلزنان ملی ایــران، فاصله علی دایی با دیگران یک فاصله معنیدار اســت. پس از دایی 109گلــه، کریم باقری با 50 گل قرار دارد. جواد نکونام و علی کریمی هم به ترتیب 39 و 3۸ گل به ثمر رساندهاند. بعد از این چهار گلزن نوبت به مرحوم غلامحســین مظلومی و سردار آزمون با 19 گل میرســد. پس از گلزنیهای اخیر آزمون در ســالهای اخیر، این نظریه مطرح شــد که شاید روزی آزمون بتواند رکورد دایی را بشکند. آیا این امکانپذیر است؟

آزمون با 22ســال در 2۶ بازی ملی 19 گل زده اســت. این در حالی است که علی دایی اولین گل ملیاش را در 24سالگی زد. در این زمینه آزمــون به مراتب جلوتر از دایی اســت. نرخ گلزنــی آزمون هم قابل قبول اســت؛ هر بازی 0.73 گل. دایی هــم دقیقا همین میانگین گلزنی را داشت.

سردار آزمون

آزمون اگر در ســالهای بعد هم همینطور برای تیم ملی گل بزند، میتواند به دایی برسد. به شرطی که حداقل 10 سال دیگر در تیم ملی بازی کند. آزمون 90 گل کمتر از دایی دارد. آزمون اگر در 10 تا 12 ســال آینده 130 بــازی ملی انجام دهد و در این مــدت مانند الان در گلزنی موفق باشد، میتواند به دایی برسد؛ در حدود سال 140۸. شرط رسیدن به رکورد دایی حفظ همین روند است که کار آسانی نیست. آزمون فعلا باید به فکر رســیدن به رکورد کریمی و نکونام باشد که برای رسیدن به تعداد گل آنها هم سه، چهار سال زمان نیاز دارد.

رضا قوچاننژاد، 29ســال هم در 35 بازی ملی 17 گل زده اســت. گوچی در یکی، دو ســال اخیر کمتر در تیم ملی بازی کرده است و برای رسیدن به 30 گل هم کار سادهای ندارد.

کریم انصاریفرد هم با 27ســال در 57 بــازی ملی 14 بار موفق به گلزنی شده اســت. او هم با توجه به ترافیک خط حمله فعلا مسیری طولانی پیشرو دارد.

چهارمین مهاجم فعلی تیم ملی مهدی طارمی اســت. طارمی هم در تیم ملی روند گلزنی مناســبی داشته اســت در 19 بازی 10 گل زده اســت. طارمی برای رســیدن به جمع گلزنان برتر تیم ملی کار زیادی دارد. او 24ساله است و میتواند به آینده امید زیادی داشته باشد.

ایــن چهار مهاجم )آزمون، طارمی، قوچاننــژاد و انصاریفرد( یک تفاوت بزرگ با دایی دارند. دایی سالهای سال مهاجم اصلی تیم ملی بــود و با انجام تعداد بازیهای زیاد به این رکورد رســید. درحالحاضر امــا فضای کار رقابتی شــده اســت. هیچکدام از این چهــار مهاجم از فیکسبودن خود در ترکیب تیم ملی مطمئن نیســتند. کمتر از دایی به آنها بازی میرسد. در بازیهای آسان تیم ملی حضور همیشگی ندارند و زدن گلهای ملی بیشتر برایشان سخت شده است. گلزنان برتر تاریخ تیم ملی ایران؛ 1- علی دایی 109 گل 2- کریم باقری 50 گل 3- جواد نکونام 39 گل 4- علی کریمی 3۸ گل 5-غلامحسین مظلومی و سردار آزمون 1۸ گل 7- فرشاد پیوس 1۸ گل ۸- رضا قوچاننژاد 17 گل 9- حمید علیدوستی و وحید هاشمیان با 15 گل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.