معني مرگ

Shargh - - زاويه -

بیش از ۴۰۰ نفر از دانشآموختگان دانشــگاه شــریف و دبیرســتان فرزانگان یادداشتی در ســوگ همکلاسی دیرین خود، مریم میرزاخانی، نوشتهاند. یادداشتي که به همراه اســم امضاکنندگان در سایت امتداد منتشر شده است. متن این یادداشت به شرح زیر است:

یک خبر، گاه نخســتین ماه یک تابستان را به واپسین ماه یک زمستان شبیه میکند و زخم یک زمستان را در تابستان میگشاید. نوشتهاند مریم میرزاخانی در اثر ســرطان درگذشــت. این خبر برای رسانهها، به معنی مرگِ یک چهره بینالمللی و یک دانشــمند است. مثل هر خبری درباره هر شــخصیت سرشناســی، خبر با تعبیرها و تفســیرهای ضدونقیض، با بحثها و مجادلات بر ســر اپیدمی ســرطان، ریشهشناسیش و انبوه نظرات پی گرفته میشــود. آنســوی رســانهها اما، مریم میرزاخانی از قالــبِ چهرهاش بیرون میآید و جســمیتش را بازمییابــد ــ با همان لبخند، با همان کنجکاوی و با همان فروتنی. تابستانِ امسال به زمستانِ بیست سال پیش میپیوندد که آن اتوبوس به دره رفت و یارانی رفتند و یارانی بهجا ماندند. مریم از آن زمستان به این تابستان رسید تا عهدی را بهسر برد که با خود و با رویای خویش بسته بود. در تصویر ما، کنجکاوی بیپایانش نماد مقاومت زنیســت که هرگز از جســتوجو بازنایستاد و توانســت در ارتفاع شــکوهناک فروتنی، گردن به غرور برافرازد. مریم میرزاخانی، مثلِ یارانِ بیســت ســال پیشش، همیشــه جوان به حریم خاطره درمیآید. دوست، مادر و همسریست که ورای نامش، همیشه لبخندی بر چهره دارد و شــور زندگی را فاش بــر زبان میآورد. همان شــوری که او را به ممکنکردن محال برانگیخت. مریم، چون بســیاری از همنســلان خویش، از دلِ جنگ و بمباران و فاجعه ســر برافراخت و هرگز به افســون ظلمت تن درنداد. ارادهای را بهسر برد که بیانِ پرغرور عزتِ انسانیســت. ما، دوستان و همکلاسیها و همدانشگاهیهای او، مریم را همیشه جوان به خاطر خواهیم داشت، همیشه استوار، همیشه به لبخندی و همیشــه به شعله مهری که در دلش بود، و یاد و نامش در خاطرمان به زندگی پرغرورش ادامه میدهد. در مرگ، هیچ تسلایی نیســت و طعم تلخ غیاب را به کلمات نمیشــود زدود؛ ولی شــاید با همیــن کلمات بتوانیم پیغامِ همدردی و همراهــی خود را به خانواده عزیز مریم، به همســر و همراه زندگیش و به فرزند نازنینش برســانیم. در اندوهشان شریکیم و یادِ مریم را همیشه گرامی خواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.